בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 97 - תכנון מקורות ביקורים של ישראלים בשטחים : בנושא 2014 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי .)2016( ) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1( . פתוחים ועמדות לגבי שימורם .)2017 (אוחזר בספטמבר http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201619018 . מדריך לתכנון סביבתי - הטמעת היבטים סביבתיים בהליכי תכנון .)2015( ) המשרד להגנת הסביבה 2( .)2017 (אוחזר ביולי http://il1.activepoint.com/Sviva_2015 קיימה – בנייה בת : 2 - חלק 5281 י " ת .)2011( ) המשרד להגנת הסביבה, מכון התקנים הישראלי, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה 3( . ), דרישות לבנייני מגורים. מדריך כללי " בנייה ירוקה " ( http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Documents/Guide/general_guide_living_2.pdf .)2017 (אוחזר בספטמבר . 2016 מדריך להקצאת שטחים לצרכי ציבור, ספטמבר .)2016( ) משרד האוצר - מינהל התכנון 4( http :// iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/Professional%20Tools/PublicLand/AllocationsDirectory12.pdf .)2017 (אוחזר ביולי . 2015 שנתון התכנון .)2016( ) משרד האוצר - מינהל התכנון 5( .)2017 (אוחזר בספטמבר http://mof.gov.il/ReportsAndReviews/Documents/MinalTichnon_report_2015.pdf התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית להתייחסות עמדות הציבור, צמצום צריכת החשמל ) משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. 6( http://energy.gov.il/abouttheoffice/newsandupdates/documents/energyefficiency20162030 . pdf . 20 30-2016 .)2017 (אוחזר בספטמבר . LDD ח סופי חברת " הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות - דו .)2014( ' ) שכטר, מ' וטנא, ב 7( http://www . sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0763.pdf .)2017 (אוחזר בספטמבר (8) Agay-Shay, K., Peled, A., Crespo, A. V., Peretz, C., Amitai, Y., Linn, S., ...Nieuwenhuijsen, M. J. (2014). Green spaces and adverse pregnancy outcomes. Occupational and Environmental Medicine, 71 (8), 562-569. http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2013-101961 (9) Levy, I., Levin, N., Yuval, Schwartz, J. D., & Kark, J. D. (2015). Back-extrapolating a land use regression model for estimating past exposures to traffic-related air pollution. Environmental Science and Technology, 49 (6), 3603-3610. https://doi.org/10.1021/es505707e (10) Zusman, M., Dubnov, J., Barchana, M., & Portnov, B. A. (2015). Residential proximity to petroleum storage tanks and associated cancer risks: Double Kernel Density approach vs. zonal estimates. Science of the Total Environment, 441 , 265-276. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.09.054

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==