בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 92 - 12 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל מדיניות ורגולציה מינהל התכנון הוא גוף ממשלתי היררכי אשר מקדם, מסדיר ומנהל תוכניות לפיתוח קרקעות למגורים, תשתיות, תעשייה ושימוש במשאבים טבעיים. אגפי מינהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות מנחים את ועדות התכנון הארציות, המחוזיות והמקומיות, שמורכבות מנציגי ציבור וממשלה, ומפקחים על עבודתן. תוכניות המתאר הארציות נקבעות . נושאים תכנוניים 1965 בדרך כלל על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בהתאם לחוק התכנון והבנייה משנת פרטניים יותר מטופלים בוועדות ייעודיות, כגון הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) או הוועדה לנושאים תכנוניים .)2 עקרוניים (ולנת"ע) (תרשים הועבר מינהל התכנון מתחום אחריותו של משרד הפנים לזה של משרד האוצר. משרד האוצר מתאם את 2015 בשנת פעילות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בשיתוף עם נציגים מכמה משרדי ממשלה ונציגי ציבור. לשינוי מבני זה קדמה שנועדה לקדם פיתוח מהיר בתחום הדיור (חוק קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור). 2014 חקיקה משנת יצוין כי משרד הבריאות קיבל מעמד של ממלא מקום בוועדה לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) שהוקמה על פי חוק זה. לפיכך אין לנציג משרד הבריאות זכות הצבעה בנושא תוכניות במתחמים מועדפים לדיור, אלא כממלא מקום של נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר. נוסף על כך, הנחיות לאומיות חדשות לחלוקה למתחמים הותוו באופן עצמאי על ידי "קבינט הדיור", גוף ארעי שאינו כולל את משרד הבריאות או נציגי בריאות אחרים. ועדות תכנון בישראל ותפקידם של נציגי משרד הבריאות בוועדות  2 תרשים )5( מקור מינהל התכנון ועדות הממשלה, ועדת שרים לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי שר האוצר הוועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) ועדת משנה להתנגדויות הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) ועדת המשנה להערות והשגות ועדת המשנה לאישור מסמכים הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה ועדת משנה ארצית לקידום תכניות ועדות משנה לעררים ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) ועדת משנה לבנייה ולתקנות ועדת המשנה למתחמי רעש מטוסים המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מקרא נציג משרד הבריאות הוא חבר ועדה קבוע משרד הבריאות אינו מעורב (אינו חבר או משקיף) בוועדה נציג משרד הבריאות הוא משקיף נציג משרד הבריאות הוא נציג חלופי של המשרד להגנת הסביבה (ולנת"ע) ושל משרד החקלאות ופיתוח הכפר (ותמ"ל)

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==