בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 90 - 11 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל מקורות ). היערכות לשינוי אקלים. 2015 ) המשרד להגנת הסביבה (עודכן בספטמבר 1( http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/AdaptationKnowledgeCenter/Pages/default.aspx .)2017 (אוחזר ביולי .7/9/2015 - ). כנס היערכות ישראל לשינוי אקלים 2015 ) המשרד להגנת הסביבה (עודכן בנובמבר 2( .)2017 (אוחזר ביול י http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/ConferencesCC/Pages/ccadaptation-conf.aspx ). זבוב החול ומחלת הלישמניאזיס. 2017 ) המשרד להגנת הסביבה (עודכן במאי 3( .)2017 (אוחזר ביולי http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/SandFly/Pages/default.aspx נייר עמדה להגדרת מקרה, אבחון וטיפול בלישמניאזיס של העור. .)2016( ) משרד הבריאות - האגף לאפידמיולוגיה 4( .)2017 (אוחזר באוגוסט https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/17647316A.pdf . 28/11/2016 ה), נכון לתאריך " עדכון מצב קדחת מערב הנילוס (קמ .)2016( ) משרד הבריאות 5( .)2017 (אוחזר ביולי http://www.health.gov.il/publicationsfiles/wnf_dk2016.pdf http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/ ) משרד הבריאות. שינויי אקלים וחום קיצוני - מידע חזותי. 6( .)2017 (אוחזר ביולי Environmental_contaminants/Pages/Heat.aspx . שינויים אקלימיים בישראל, ממצאי השירות המטאורולוגי .)2015( ) משרד התחבורה - השירות המטאורולוגי הישראלי 7( .)2017 (אוחזר ביולי https://goo.gl/WjPxBM . חיזוי סכנת שריפות יער וחורש .)2016( ) משרד התחבורה - השירות המטאורולוגי 8( http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/C2CEC1E3-97D1-4865-9FEA-97133C67473F/0/%D7%97%D7%99%D7% 96%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7 %95%D7%AA%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D .)2017 (אוחזר ביולי 7%93%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A82016.pdf . 21921416 ' ח מחקר מס " מגמות באירועי מזג אוויר קיצוניים בישראל. דו .)2016( ) משרד התחבורה - השירות המטאורולוגי הישראלי 9( http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/E3BA0152-5635-4D12-A3D1-1C3B83DFFF63/0/ExtremetrendsoverIsrael.pdf .)2017 (אוחזר ביולי http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_conten . הת חבורה הציבורית בישראל .)2016 ) משרד התחבורה (עודכן במאי 10( .)2017 (אוחזר ביולי t&view=article&id=3410:tahaz&catid=108:pub-memshal-c&Itemid=153 (11) Azmi, K., Krayter, L., Nasereddin, A., Ereqat, S., Schnur, L. F., Al-Jawabreh, A., ...Schönian, G. (2016). Increased prevalence of human cutaneous leishmaniasis in Israel and the Palestinian Authority caused by the recent emergence of a population of genetically similar strains of Leishmania tropica. Infection, Genetics and Evolution, 50 , 102-109. http://dx.doi.org/10.1016/j.meegid.2016.07.035 (12) Israel Ministry of Environmental Protection (2015). Second workshop on climate change adaptation indicators . Report. October 28-29, 2015, Jerusalem, Israel. http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/climatechange/adaptationknowledgecenter/documents/workshop2- indicators/cc_indicators_v06_israel_october_2015report.pdf (re trieved April 2017). (13) Israel Ministry of Environmental Protection (2015). Workshop on climate change adaptation indicators . March 24-26, 2015, Jerusalem, Israel. http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/climatechange/adaptationknowledgecenter/ documents/workshop-cc-adaptation-indicators/agenda-cc-adaptation23032015.pdf (retrieved April 2017). (14) Matzrafi, M., Seiwert, B., Reemtsma, T., Rubin, B., & Peleg, Z. (2016). Climate change increases the risk of herbicide- resistant weeds due to enhanced detoxification. Planta, 244 (6), 1217-1227. doi: 10.1007/s00425-016-2577-4 (15) Negev, M., Paz, S., Clermont, A., Pri-Or, N. G., Shalom, U., Yeger, T., & Green, M. S. (2015). Impacts of climate change on vector borne diseases in the Mediterranean Basin – Implications for preparedness and adaptation policy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 1 2(6), 6745-6770. doi: 10.3390/ijerph120606745 (16) World Health Organization (2014). Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s . http://www.who.int/globalchange/publications/quantitative-risk-assessment/en/ (re trieved April 2017).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==