בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 85 - שינויי אקלים עלולים להוות איום ממשי על בריאות הציבור. חום קיצוני גורם למוות ממחלות לב וכלי דם ומחלות בדרכי הנשימה, ועלייה במספר הימים החמים באופן קיצוני עלולה להוביל לעלייה בשיעור הלידות המוקדמות. טמפרטורות גבוהות מעלות את רמות האוזון ומזהמים אחרים באוויר, רמות המחריפות מחלות לב וכלי דם ומחלות נשימה, ובכלל זה אסתמה בקרב ילדים. תדירות מוגברת של סופות אבק עלולה להגדיל את הסיכון למחלות בדרכי הנשימה ולאובדן ימי עבודה או לימודים. אירועי מזג אוויר קיצוני ואסונות טבע כגון שיטפונות עלולים להוביל לסיכון מוגבר למחלות המועברות באמצעות מים. טמפרטורות גבוהות עלולות להביא לפגיעה בתנאי התברואה ולהגברת הסיכון לקלקול מזון עקב שגשוג חיידקים או פטריות. בנוסף, שינויי האקלים צפויים להשפיע על היארעות של מחלות הנישאות על–ידי וקטורים כגון חרקים (לדוגמה, קדחת מערב הנילוס, מלריה, ולישמניאזיס עורי), וכן על השימוש של תחלואה ותמותה בעולם עקב שינויי אקלים, 2014– בחומרי הדברה כדי להילחם במזיקים. על–פי אומדנים מ מקרי מוות של 38,000 יהיו 2030 ), בשנת World Health Organization – WHO שפרסם ארגון הבריאות העולמי ( מקרי מוות ממחלות בדרכי העיכול עקב צריכת מזון או מים מזוהמים בחיידקים 48,000 , קשישים עקב חשיפה לחום . )16( מקרי מוות עקב תת–תזונה בקרב ילדים 95,000– מקרי מוות ממלריה ו 60,000 , או בפטריות מדיניות ורגולציה ) mitigation הפחתת פליטות גזי חממה ( , הכריזה ישראל על יעד רוחבי בלתי מותנה לצמצום פליטת גזי החממה 2015 לפני הוועידה לשינויי אקלים בפריז בשנת . הכרזה זו מתורגמת ליעדי מדיניות מוגדרים במגזרים שונים במשק, 2005 מרמות הפליטה שנמדדו בשנת 26%– לנפש ב מהחשמל הנצרך 17% - " בצריכת החשמל ביחס לתרחיש "עסקים כרגיל 17% : ירידה של 2030 שיש לפעול להשגתם עד אישרה ממשלת ישראל תוכנית 2016 בפליטות מתחבורה. בשנת 20% ייוצר ממקורות אנרגיה מתחדשים, וירידה של לאומית להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית. ) adaptation היערכות לשינויי האקלים ( , גובשה תוכנית לאומית להיערכות לשינויי האקלים, הכוללת תוכניות 2009 בעקבות החלטת ממשלה מחייבת משנת פעולה ספציפיות עבור משרדי הממשלה השונים. תוכנית זו, הממתינה כעת לאישור הממשלה, מצביעה על פערי ידע בנושא שינויי האקלים בישראל ומציעה תוכנית מחקר מקיפה כדי לצמצם פערים אלו. כמו כן, בעקבות תהליך היוועצות ממשלתי, בוחנת התוכנית את השפעת שינויי האקלים ואירועי מזג אוויר קיצוניים על מגזרים שונים במשק, ומציעה . )1( תוכניות פעולה מגזריות הכוללות פיתוח והטמעה של כלים וטכנולוגיות להתמודדות עם שינויי האקלים 11 פרק שינויי אקלים שינויי אקלים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==