בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 83 - קרינה בלתי מייננת מקורות . טווחי בטיחות ורמות חשיפה מרביות מותרות לעניין קרינה בתדרי רדיו .)2009( ) המשרד להגנת הסביבה 1( http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/radiation/radiation/non-ionising/documents/radiation%20 .)2017 (אוחזר ביולי exposure%20levels%20chart.pdf . מדריך להפחתת החשיפה לשדה מגנטי סביב מתקני חשמל .)2016( ) המשרד להגנת הסביבה 2( http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/radiation/electrical_facilities/documents/guide-reducing-exposure- .)2017 (אוחזר ביול י to-magnetic-fields-2016.pdf ). תוצאות מדידות קרינה בלתי מייננת במוסדות חינוך. 2015 ) המשרד להגנת הסביבה (עודכן בנובמבר 3( http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Non-Ionizing-Measurements/Pages/schoolradiationprevention. .)2017 (אוחזר ביולי aspx#GovXParagraphTitle5 ) המשרד להגנת הסביבה. מערכת ניטור קרינה בלתי מייננת. 4( .)2017 (אוחזר ביולי http://www.monitem.co.il/gmap/index.html .)2017 (אוחזר ביול י http://www.tnuda.org.il ) מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי מייננת על הבריאות. 5( ). שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר - השלכות בריאותיות ובטיחותיות. 2016- ) (עודכן ב 2013( ) משרד החינוך - חוזר מנכ"ל תשע"ג 6( http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-6/horaotkeva/k-2013-3-3-6-11.html .)2017 (אוחזר ביולי ). שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה. 2016( ) משרד החינוך - חוזר מנכ"ל תשע"ז 7( http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-6/HoraotKeva/K-2016-1-1-3-6-12.html .)2017 (אוחזר ביולי (8) Generalized EMF research using novel methods, GERoNIMO Project, CREAL. http://www.crealradiation. com/index.php/geronimo-home (retrieved May 2017). (9) Hadar, A., Hadas, I., Lazarovits, A., Alyagon, U., Eliraz, D., & Zangen, A. (2017). Answering the missed call: Initial exploration of cognitive and electrophysiological changes associated with smartphone use and abuse. PLoS One, 12 (7), e0180094. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180094 (10) Hareuveny, R., Sudan, M., Halgamuge, M. N., Yaffe, Y., Tzabari, Y., Namir, D., & Kheifets, L. (2015). Characterization of extremely low frequency magnetic fields from diesel, gasoline and hybrid cars under controlled conditions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12 (2), 1651-1666. https://doi.org/10.3390/ijerph120201651 (11) International Agency for Research on Cancer, World Health Organization (2011). IARC Report to the Union for International Cancer Control (UICC) on the Interphone Study . http://interphone.iarc.fr/UICC_Report_ Final_03102011.pdf (retrieved May 2017). (12) Sadetzki, S., Langer, C. E., Bruchim, R., Kundi, M., Merletti, F., Vermeulen, R., ...Cardis, E. (2014). The MOBI-Kids study protocol: Challenges in assessing childhood and adolescent exposure to electromagnetic fields from wireless telecommunication technologies and possible association with brain tumor risk. Frontiers in Public Health, 2 , 124. https://doi.org/10.3389/fpubh.2014.00124 (13) Silva, V., Hilly, O., Strenov, Y., Tzabari, C., Hauptman, Y., & Feinmesser, R. (2016). Effect of cell phone-like electromagnetic radiation on primary human thyroid cells. International Journal of Radiation Biology, 92 (2), 107-115. http://dx.doi.org/10.3109/09553002.2016.1117678 (14) World Health Organization. What are electromagnetic fields? http://www.who.int/peh-emf/about/ WhatisEMF/en/index1.html (retrieved May 2017).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==