בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 79 - קרינה בלתי מייננת על–ידי משרד החינוך מגביל את פרק הזמן של לימוד דיגיטלי וקובע כי מחשב או מחשב לוח 2016– חוזר שפורסם ב ישמשו לפעילויות פדגוגיות בלבד. החוזר גם מגביל את פרק הזמן של לימוד אלקטרוני; למשל, בכיתות א'-ג' - לא יותר . )6 ,7( מזמן השיעור 30%– מזמן השיעור ובכיתות ד'-ו' - לא יותר מ 20%– מ נתונים על חשיפה לקרינה בלתי מייננת בישראל 561– , וב ELF מדידות של 1,005 נערכו בבתי ספר 2014– על–פי נתונים שפורסמו על–ידי המשרד להגנת הסביבה, ב מהן נמצאו 346– מדידות בבתי ספר, וב 617 נערכו 2015– מתוכן נמצאו רמות קרינה גבוהות מהרמות המומלצות. ב . )3( )1 חריגות (לוח 2015-2014 , ) בבתי ספר בישראל ELF מדידות קרינה בתדרים נמוכים מאוד ( ואת תוצאות מדידותיהן באתר אינטרנט RF המשרד להגנת הסביבה מפרסם את מיקום מערכות הניטור לקרינת מונה 2017 , וכן עוקב אחר שידורי אנטנות סלולריות בישראל ומנטר אותם. דוח מתחילת )4( ) RF יעודי (מערכת ניטור ). יצוין כי רמות 1 אתרים פעילים של שידור סלולרי בישראל, ומספק נתונים על רמות הקרינה שלהם (תרשים 7,950 מיקרוואט/סמ"ר, ואולם החריגות 100 אנטנות שנבחנו היו גבוהות מן הסף המומלץ של 7,398 מתוך 33 הקרינה של נמדדו באזורים בלתי נגישים לציבור הרחב. 2017 , רמות קרינה בלתי מייננת באתרי שידור סלולריים פעילים בישראל  1 לוח מקור המשרד )3( להגנת הסביבה  1 תרשים מקור המשרד )4( להגנת הסביבה 2014 2015 שנה 1,005 617 מספר המדידות הכולל 561 346 מספר המדידות שתוצאותיהן חורגות מרמת הקרינה המומלצת 55.8% 56.1% שיעור המדידות שתוצאותיהן חורגות מרמת הקרינה המומלצת 1000 500 1500 2000 2500 0 מספר אתרים אין נתונים <0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100 קרינה (מיקרוואט/סמ"ר) רמה מרבית מומלצת

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==