בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 78 - 10 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל מדיניות ורגולציה המשרד להגנת הסביבה אחראי לקביעת תקנים סביבתיים לקרינה בלתי מייננת. משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד התקשורת, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, משרד הפנים ומשרד הכלכלה והתעשייה מעורבים גם הם בפיתוח מדיניות בנוגע לקרינה בלתי מייננת וליישומה. מכון התקנים הישראלי הוא האחראי להענקת תו תקן ישראלי למתקנים פולטי קרינה בלתי מייננת. כולל דרישות הנוגעות להתקנה של מקורות פולטי אנרגיה ולהפעלתם, וכן 2006 חוק הקרינה הבלתי מייננת משנת דרישות לניטור מקורות קרינה בלתי מייננת ולהבאת התוצאות לידיעת הציבור. החוק מעניק למשרד להגנת הסביבה המליצו משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה על 2011 . בשנת )1( סמכות להגדיר רמות חשיפה מרביות מותרות מהספים שנקבעו על–ידי המועצה 10%( קווים מנחים לרמות מרביות מותרות של חשיפה לקרינה ממתקני חשמל International Commission on Non-Ionizing Radiation הבין–לאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת [ ]). ההמלצות הללו לא תורגמו לתקנות בשל התנגדות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה Protection - ICNIRP הוגשה לבית המשפט העליון עתירה בתביעה שהמשרד להגנת הסביבה יקבע תקנות 2015 והמים ומשרד האוצר. בשנת בדבר חשיפה לקרינה בתדרים נמוכים מאוד. עדיין לא הושגה התקדמות בנושא והמחסום העיקרי הוא מחלוקת על העלויות של יישום התקנות. , בעקבות החלטת ממשלה, הקימו המשרד להגנת הסביבה ומשרד המדע והטכנולוגיה את מרכז הידע 2013 בשנת "תנודע" - מרכז ידע לאומי בנושא קרינה בלתי מייננת והשפעותיה על בריאות הציבור. מרכז תנודע אוסף ומעבד ידע מדעי על קרינה בלתי מייננת, מנתח אותו ומנגיש אותו למגוון קהלי יעד (הציבור הרחב, הממשלה, חוקרים וגופים מסחריים). המרכז ממליץ על צעדים לצמצום של חשיפה ושל סיכוני בריאות פוטנציאליים. המרכז פועל לשם הרחבת הידע בתחום זה ומנחה את הציבור בקבלת החלטות מושכלות בנוגע לשימוש בטכנולוגיות שבהן מעורבת . )5( קרינה בלתי מייננת פרסם המשרד להגנת הסביבה הנחיות לצמצום חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים הסובבים מתקני חשמל. 2016 בשנת ההנחיות כוללות המלצות לתכנון מתקנים להפקת אנרגיה ולבנייתם תוך שימת דגש על שימוש בטכנולוגיות מיגון פסיבי ומיגון אקטיבי לשם צמצום חשיפה לקרינה, כגון יצירת אזורי חיץ בין השדות המגנטיים ובין השטחים שרוצים . )2( למגן, או יצירת שדות מגנטיים מנוגדים לשדות הקיימים בשטח הממוגן בשנים האחרונות הוצעו חוקים אחדים המגבילים את השימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים. הצעות אלה כללו . אף אחד מן החוקים הללו לא התקבל. 16 איסור מכירה, שיווק ופרסום של טלפונים סלולריים לילדים מתחת לגיל מדיניות בנושא חשיפה לקרינה בלתי מייננת בבתי ספר קובעת כי בשימוש באינטרנט בכיתה יש להעדיף תקשורת קווית. אם התקנת רשת קווית 2013– הנחיית משרד החינוך מ אינה ישימה, אפשר להתקין רשת אלחוטית, במגבלות האלה: הגבלות גיל - ניתן להתקין רשת אלחוטית החל מכיתה א' אך לא בגני ילדים. בכיתות א' עד ג' השימוש היומי  מוגבל: בכיתות א'-ב' - עד שעה ביום ולא יותר משלושה ימים בשבוע, בכיתה ג' - עד שעתיים ביום ולא יותר מארבעה ימים בשבוע. בכל כיתה תותקן נקודת חיבור קווית בעמדת המורה.  ) של ציוד תקשורת ואמצעי קצה בית ספריים. המדידות יבוצעו על–ידי אדם מוסמך, RF, ELF יש לבצע מדידות קרינה (  לפני ההתקנה ואחריה, כדי להבטיח שרמות הקרינה עומדות בדרישת המשרד להגנת הסביבה. . RF בתי הספר יפעילו תוכניות לימוד על קרינה אלקטרומגנטית וקרינת 

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==