בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 70 - 8 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל אתגר חשוב הוא להבטיח שהתקנים מגינים על בריאות הציבור, למרות לחצים פוליטיים והחלטות ממשלה לצמצם ) בחוק התקנים, בתקנים 2017( מחסומי סחר ולהגביר תחרות בשוק מוצרי הצריכה. על פי שינויים שנעשו לא מכבר ישראליים יכולות להיות חריגות לאומיות מתקנים בין לאומיים, אך על החריגות להיות מנומקות היטב ולקבל את אישורה של ועדת האימוץ - ועדה שאין בה נציג של משרד הבריאות. חוק התקנים קובע במפורש שמשרד הכלכלה והתעשייה אינו יכול להכריז על תקן שיש בו חריגה לאומית כתקן מחייב, אלא אם כן הדבר אושר ישירות על ידי ראש הממשלה ושר האוצר. במקרים מסוימים ביקש משרד הבריאות חריגות לאומיות מתקנים כדי להבטיח שהם מגינים על בריאות הציבור. לדוגמה, בהיעדר דרישות לאומיות הנוגעות למתכות כבדות בצבעים, המליץ משרד הבריאות להוסיף דרישות לבדיקה של מתכות כבדות בצבעים ובציפויים המשמשים במגרשי משחקים ובגני משחקים. לנוכח הקריטריונים החמורים ביותר לקביעת חריגות לאומיות מתקנים בין לאומיים ובשל הדרישה לאישור של ראש הממשלה ושר האוצר, צפוי לחץ פוליטי גובר והולך לאמץ תקנים בין לאומיים כפי שהם, גם בהיעדר חקיקה מקיפה בישראל בנוגע לכימיקלים במוצרי צריכה. צו משנות השמונים של המאה העשרים העניק למשרד הבריאות סמכות לבקר את הנושא של כימיקלים במוצרי צריכה, אך המשרד ממקד היום את מאמציו בהפניית המלצות ובקשות המבוססות על דאגה לבריאות הציבור אל משרד הכלכלה ), משרד הכלכלה והתעשייה עדיין לא הכריז שהתקן 14372 והתעשייה. במקרה של התקן לאביזרי האכלה לילדים (ת"י . התהליך הבירוקרטי הממושך של הכרזת תקנים 2015 מחייב - למרות בקשה רשמית שהגיש משרד הבריאות בשנת כמחייבים הוא המכשול העיקרי בדרך לצמצום סיכונים פוטנציאליים מכימיקלים במוצרי צריכה. מכיוון שחוק התקנים המעודכן שם יותר דגש על צמצום חסמי סחר מאשר על הגנה על בריאות הציבור, יש צורך להעריך מחדש את תפקידו של משרד הבריאות בהבטחת אימוץ תקנים המגינים על בריאות הציבור וביישומם. מקורות ). ריכוזים חריגים של מתכות כבדות בתכשיטים המיועדים לילדים. 2017 ) משרד הבריאות (עודכן בינואר 1( .)2017 (אוחזר ביולי http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/04012017_1.aspx ) משרד הבריאות. עמדת שירותי בריאות הציבור בנושא חומרים מעכבי בעירה במזרונים. 2( .)2017 (אוחזר ביולי http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/Pages/Flame_retardants.aspx (3) Negev, M., Berman, T., Reicher, S., Balan, S., Soehl, A., Goulden, S., …Diamond, M. L. Regulation of chemicals in children's products: How U.S. and EU regulations impact smaller markets. Science of the Total Environment (in press). (4) Negev, M., Berman, T., Reicher, S., Sadeh, M., Ardi, R., & Shammai, Y. Concentrations of trace metals, phthalates, bisphenol A and flame-retardants in toys and childcare products in Israel. Chemosphere (in press).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==