בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 64 - 8 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל Organization for Economic , עם הצטרפותה של ישראל לארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ( 2010 בשנת ), היא התחייבה לפתח מנגנון רישום לכימיקלים. במסגרת מחויבות זו Co-operation and Development - OECD הקים לאחרונה המשרד להגנת הסביבה אגף לרישום כימיקלים שתפקידו ליישם אמנות בין לאומיות כדוגמת אמנות שטוקהולם, רוטרדם ומינמטה, ולהקים מנגנון לרישום כימיקלים. נכון להיום, המסגרת הרגולטורית הישראלית למוצרי צריכה מבוססת על תקנים שאינם מחייבים ועל תקנים מחייבים ). תקנים ספציפיים למוצרים אלו מאומצים ומנוסחים על ידי ועדות של בעלי 1 ייחודיים למוצרים ספציפיים (תרשים מהם מייצגים ארגוני תעשייה 10 , חברים 12 עניין המנוהלות במסגרת מכון התקנים הישראלי. בוועדות משתתפים עד ומסחר, את האקדמיה וארגוני צרכנים, ועוד שניים מייצגים את הממשלה או גופים ציבוריים. תקנים של מוצרי צריכה מבוססים בדרך כלל על תקנים בין לאומיים. בתקנים הישראליים יכולות להיות חריגות לאומיות ,) national deviations ייחודיות לישראל (דרישות שאינן מופיעות בתקן הבין לאומי שעליו מבוסס התקן הישראלי, אך עליהן להיות מנומקות היטב. על פי חוק התקנים יכול שר הכלכלה והתעשייה להכריז שתקן הינו מחייב אם התקן נדרש לשם הגנה על בריאות הציבור, על הבטיחות או על הסביבה. אם תקן מחייב חל על מוצר, מוצר זה חייב לעמוד בדרישות התקן בייצור, בשיווק, בייבוא ובייצוא. ועדת אימוץ (בה נציגים ממשרד הכלכלה והתעשייה, ממשרד האוצר, מארגוני מסחר ותעשייה ונציגי ציבור) בוחנת תקנים מחייבים ומחליטה על המלצות בנוגע לחריגות לאומיות מדרישות החובה. "צו יבוא חופשי" מונה את המוצרים החייבים לעמוד בדרישות תקן כדי שישוחררו על ידי פקחי המכס. במילים אחרות, גם תקן מחייב, אם אינו נכלל בצו יבוא חופשי אזי המוצר אינו נבדק והייבוא שלו מאושר על סמך הצהרה. סקירת תהליך פיתוח תקנים ייחודיים למוצר  1 תרשים מקור משרד הבריאות גורם מטעם התעשייה, הממשלה או ארגוני המגזר השלישי מגיש בקשה לניסוח תקן ועדת התקינה מנסחת או מאמצת תקן ספציפי למוצר התקן מפורסם לצורך קבלת הערות מהציבור ועדת האימוץ של משרד הכלכלה והתעשייה בוחנת חריגות לאומיות מהתקן משרד הכלכלה והתעשייה קובע אם יוכרז שהתקן מחייב - בחלקו או במלואו משרד הכלכלה והתעשייה קובע אילו מוצרי צריכה מיובאים יעברו בדיקה ועדת התקינה מבצעת הערכה מחודשת של תקנים לאור הערות של הציבור ושל ועדת האימוץ משרד הכלכלה והתעשייה מתייעץ עם נציגי תעשייה ומסחר, משרד הבריאות ומשרדי ממשלה אחרים בנוגע לשינויים הנדרשים בתקנים המחייבים ובנוגע להכרזה על תקן כמחייב. במקרים מסוימים מחזיר משרד הכלכלה והתעשייה את התקן למכון התקנים להערכה נוספת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==