בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 61 - מזהמי מזון כימיים מקורות ) משרד הבריאות - שירות המזון הארצי. המלצות לצמצום החשיפה לארסן - מאורז וממוצריו. 1( .)2017 (אוחזר ביולי https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/contaminants/Pages/Arsen.aspx ) משרד הבריאות - שירות המזון הארצי. חקיקה בתחום המזון. 2( .)2017 (אוחזר ביולי https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/legislation.aspx . 2014 תוצאות ניטור מיקוטוקסינים במזון בישראל לשנת .)2015( ) משרד הבריאות - שרות המזון הארצי 3( .)2017 (אוחזר ביולי https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/micotoxins2014.pdf Polycyclic Aromatic Hydrocarbons סיכום סקר לזיהוי ולכימות תרכובות .)2016( ) משרד הבריאות - שירות המזון הארצי 4( .)2017 (אוחזר ביולי http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/PAH2015.pdf . 20 15 במזון בישראל ) PAHs ( . 2015 תוצאות ניטור מיקוטוקסינים במזון בישראל לשנת ) משרד הבריאות - שירות המזון הארצי (טרם פורסם). 5( . 2014-2015 ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים " דו ) משרד החקלאות ופיתוח הכפר - השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה. 6( .)2017 (אוחזר ביולי http://www.moag.gov.il/DocLib/shnaton_vet_2014-2015.pdf (7) European Food Safety Authority (2008). Polycyclic aromatic hydrocarbons in food, scientific opinion of the EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain , adopted on 9 June 2008. http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/724.pdf (retrieved May 2017). (8) International Agency for Research of Cancer (2012). Review of human carcinogens. Part F: Chemical agents and related occupations, Volume 100 . http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-14.pdf (retrieved May 2017).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==