בריאות וסביבה בישראל | 2017

6 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל - 56 - מקורות . 2013-2011 סקר חומרי הדברה בחקלאות ובתברואה בשנים .)2016( ) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1( .)2017 (אוחזר בספטמבר www.cbs.gov.il/www/hodaot2016n/07_16_294b.doc (הדוח המלא). 2015 ולחשבונות שנת הכספים 2016 ב לשנת 67 דוח ביקורת שנתי .)2017( ) מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור 2( . )704-655 משרד החקלאות ופיתוח הכפר - השימוש בחומרי הדברה בירקות ובפירות (עמודים : פרק שני - משרדי ממשלה http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_587/77185f25-0411-4814-abcf-c799544b258a/N210- .)2017 (אוחזר ביול י agriculture.pdf . 2016 סיכום תוצאות ניטור חומרי הדברה במזון בישראל .)2017( ) משרד הבריאות - שרות המזון הארצי 3( .)2017 (אוחזר בספטמבר https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/pest_findings2016.pdf . סיכום סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה .)2017( ) משרד החקלאות ופיתוח הכפר - השירותים להגנת הצומח ולביקורת 4( http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Documents/pirsum_seker_ .)2017 (אוחזר ביולי sheeriot_2014-2015.pdf (5) Abdeen, Z., Berman, T., Azmi, K., Abu Seir, R., Agha, H., Ein-Mor, E., ...Calderon-Margalit, R. (2016). Urinary organophosphate metabolite levels in Palestinian pregnant women: Results of the Middle East Regional Cooperation Project. International Journal of Environmental Health Research, 26 (3), 254-66. http://dx.doi.org/10.1080/09603123.2015.1109067 (6) Berman, T., Göen, T., Novack, L., Beacher, L., Grinshpan, L., Segev, D., & Tordjman, K. (2016). Urinary concentrations of organophosphate and carbamate pesticides in residents of a vegetarian community. Environment International, 96 , 34-40. https://doi.org/10.1016/j.envint.2016.08.027 (7) Freeman, S., Kaufman-Shriqui, V., Berman, T., Varsano, R., Shahar, D. R., & Manor, O. (2016). Children's diets, pesticide uptake, and implications for risk assessment: An Israeli case study. Food and Chemical Toxicology, 87 , 88-96. https://doi.org/10.1016/j.fct.2015.11.009 (8) Nicolopoulou-Stamati, P., Maipas, S., Kotampasi, C., Stamatis, P., & Hens, L. (2016). Chemical pesticides and human health: The urgent need for a new concept in agriculture. Frontiers in Public Health, 4 , 148. https://doi.org/10.3389/fpubh.2016.00148 (9) Yitshak-Sade, M., Zlotnik, Y., Kloog, I., Novack, V., Peretz, C., & Ifergane, G. (2015). Parkinson's disease prevalence and proximity to agricultural cultivated fields. Parkinson’s Disease , 576564, 7. http://dx.doi.org/10.1155/2015/576564 (10) Zivan, O., Bohbot-Raviv, Y., & Dubowski, Y. (2017). Primary and secondary pesticide drift profiles from a peach orchard. Chemosphere, 177 , 303-310. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.03.014

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==