בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 51 - חומרי הדברה נוסף על אחריות לרישום של חומרי הדברה ולאישור הוראות התווית שלהם, משרדי ממשלה שונים אחראים להסדרים רגולטוריים שונים הנוגעים לשימוש בחומרי הדברה: מדבירים מקצועיים נכנס לתוקף חוק חדש של המשרד להגנת הסביבה המסדיר את העיסוק בהדברה תברואתית. החוק מגדיר ארבעה 2016 בשנת סוגי רישיון (רישיון מדביר בדירות, מדביר במבנים ובשטח פתוח, מדביר באיוד ומדביר צבאי). בין דרישותיו החדשות הרבות, החוק מחייב מדבירים לבצע פעולות שאינן כימיות בטרם יפנו לשימוש בחומרי הדברה כימיים, כאשר הדבר אפשרי. רחף חומרי הדברה המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר אחראים יחדיו לשתי תקנות המגדירות מרחקי מינימום ממבנים, שיש להקפיד עליהם בעת יישום של חומרי הדברה מן הקרקע או מן האוויר. שתי התקנות נתונות בשלבי עדכון. שאריות חומרי הדברה משרד הבריאות ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר אחראים במשותף לתקנות הקובעות רמות מרביות מותרות של שאריות .2016 ) חומרי הדברה בתוצרת חקלאית. התקנות העדכניות נכנסו לתוקף ב Maximum Residue Levels - MRLs ( , שינוי המשקף את ביטול השימוש בתכשירי MRLs 285 , בתקנות החדשות בוטלו 1991 בהשוואה לתקנות הקודמות מ הדברה רבים מקבוצת הזרחנים האורגניים בחקלאות בישראל. את החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו. המשרד מחוייב על פי החוק 2011 משרד החקלאות ופיתוח הכפר אישר ב לנסח תקנות הנוגעות לבטיחות ולאיכות של פירות וירקות מייצור מקומי. תקנות וחוקים מוצעים בשנים האחרונות נוסחו והופצו טיוטות אחדות של חוקים ותקנות העוסקים בשימוש בחומרי הדברה. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הציע תקנות שיחייבו את כל המיישמים חומרי הדברה לקבל הדרכה והכשרה ולעבור בדיקות רפואיות סדירות. כן יאסרו התקנות המוצעות מכירה של חומרי הדברה למי שאינו בעל תעודת הסמכה, למעט תכשירי הדברה המיועדים לציבור הרחב. המשרד להגנת הסביבה הציע תקנות מעודכנות ובהן דרישות מחמירות יותר הנוגעות ליישום חומרי הדברה בקרבת מבנים. בנוסף, עמותת "אדם, טבע ודין" הציעה חוק להסדרת השימוש והמכירה של חומרי הדברה המוגבלים בשימוש, לקביעת מרחקי מינימום בין יישום של חומרי הדברה ובין מבנים, ולהקמת בסיס נתונים על שימוש בחומרי הדברה. תקנות וחוקים מוצעים אלה נתונים בשלבים שונים של תהליך החקיקה והם טרם אושרו. נתונים על השימוש בחומרי הדברה והחשיפה אליהם בישראל מכירות במכירות של חומרי הדברה 14% על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על ירידה של 2016 נתונים שפורסמו ב )35%( . חלה ירידה חדה במכירות של חומרים לחיטוי קרקע )1( 2010-2008 בהשוואה ל 2013-2011 חקלאיים בשנים ממכירות חומרי 35% ו 26% ). חומרים לחיטוי קרקע וקוטלי פטריות מהווים 3%( ועלייה במכירות של קוטלי עשבים חלה גם ביחס שבין כמות החומרים הפעילים הנמכרים ובין השטח 20% הדברה חקלאיים, בהתאמה. ירידה בשיעור ). למרות ירידה זו, ישראל עדיין מחזיקה בשיא השימוש בחומרי 2010 ב 2.6% לעומת 2013 ב 2.1%( החקלאי בישראל מ"ר של קרקע חקלאית) בין מדינות נבחרות של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח 1,000 הדברה (לפי מדד של טונות לכל ). המכירות של חומרי הדברה Organization for Economic Co-operation and Development – OECD כלכלי ( . נרשמה עלייה במכירות של חומרי הדברה לציבור הרחב לעומת חומרי 2013 ל 2010 בין 20% לשימוש תברואתי ירדו ב .)2008 ב 34% לעומת 2013 ב 48%( הדברה לשימוש מדבירים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==