בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 48 - 5 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל מקורות התייעצות מומחים בנושא עמידות לאנטיביוטיקה .)2016( ) האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ומשרד הבריאות 1( . 2016 תמונת מצב, הערכת סיכונים והצעות לטיפול : בקולחים .)2017 (אוחזר ביולי http://www.isees.org.il/wp-content/uploads/2016/09/10580_Kolhim_booklet_web.pdf . 2010- ע " תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש .)2010( ) משרד הבריאות 2( .)2017 (אוחזר ביולי https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut01.pdf . ח ועדת הלפרין. עקרונות למתן היתרים להשקייה בקולחים " דו .)2002- ) משרד הבריאות (עודכן ב 3( .)2017 (אוחזר ביולי http://www.health.gov.il/hozer/bsv_Halperin.doc http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/ ) משרד הבריאות. פסולת תרופתית ביתית - מידע חזותי. 4( .)2017 (אוחזר ביולי Environmental_contaminants/Pages/MedicineWaste_infograph.aspx . 2010 - איסוף וטיפול בשפכים וניצול קולחים להשקיה חקלאית, סקר ארצי .)2012( ) רשות המים 5( http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Water-Quality/DocLib1/seker-kolhin-2010.pdf .)2017 (אוחזר בספטמבר http://www.water.gov.il/Hebrew/WaterResources/Effluents/Pages/default.aspx ) ר שות המים. קולחין. 6( .)2017 (אוחזר ביולי (7) Barnett-Itzhaki, Z., Berman, T., Grotto, I., & Schwartzberg, E. (2016). Household medical waste disposal policy in Israel. Israel Journal of Health Policy Research , 5 , 48. https://doi.org/10.1186/s13584-016-0108-1 (8) Dotan, P., Godinger, T., Odeh, W., Groisman, L., Al-Khateeb, N., Rabbo, A. A., ...Arnon, S. (2016). Occurrence and fate of endocrine disrupting compounds in wastewater treatment plants in Israel and the Palestinian West Bank. Chemosphere, 155 , 86-93. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.04.027 (9) European Cooperation in Science and Technology (COST) (updated 2014). Earth System Science and Environmental Management (ESSEM) COST Action ES1403. New and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse (NEREUS). http://www.cost.eu/COST_Actions/essem/ES1403 (re trieved June 2017). (10) Malchi, T., Maor, Y., Tadmor, G., Shenker, M., & Chefetz, B. (2014). Irrigation of root vegetables with treated wastewater: Evaluating uptake of pharmaceuticals and the associated human health risks. Environmental Science and Technology, 48 (16), 9325-9333. https://doi.org/10.1021/es5017894 (11) Paltiel, O., Fedorova, G., Tadmor, G., Kleinstern, G., Maor, Y., & Chefetz, B. (2016). Human exposure to wastewater-derivedpharmaceuticals in freshproduce: Arandomized controlled trial focusing on carbamazepine. Environmental Science and Technology, 50 (8), 4476-4482. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b06256 (12) Zaibel, I., Zilberg, D., Groisman, L., & Arnon, S. (2016). Impact of treated wastewater reuse and floods on water quality and fish health within a water reservoir in an arid climate. Science of the Total Environment, 559 , 268-281. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.03.099

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==