בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 44 - 5 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל המדיניות הנוכחית בנושא השקיה בקולחים דורשת ליצור חציצה בין הקולחים ובין הגידולים המושקים. חציצה זו כוללת למשל הגדרת מרחק מינימלי בין הקולחים ובין הפרי באמצעות השקיה בטפטוף, והגבלות על פרקי הזמן שבין יום מסייע בהפחתת ריכוזי הפתוגנים). הדרישות הספציפיות תלויות גם בגידולים 60 השקיה לקציר (ייבוש בשמש במשך המושקים, למשל - גידולים הנאכלים מיובשים (כגון חיטה) או עם קליפה לא–אכילה (כגון בננה) מותר להשקות בקולחים . )3( שהמגבלות עליהם פחותות מאלה החלות על גידולים הנאכלים טריים בקליפתם (כגון מלפפון) בישראל אין היום דרישות רגולטוריות בנוגע לנוכחות של תרופות ומזהמים אחרים בשפכים מטופלים המיועדים להשקיה חקלאית. משרד הבריאות בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ורשות המים מקדמים דרישות הנוגעות לריכוז תרכובות פרמצבטיות בשפכים ממפעלי תרופות. מפעלים המייצרים או מפתחים תרופות נדרשים להגיש רשימה ובה כל התרופות והכימיקלים המשמשים אותם או המיוצרים במפעל, כך שיהיה אפשר להתוות דרישות בדיקה עבור כל מתקן. הנפקת רישיון העסק למתקן תהיה תלויה בבדיקות ובדיווח. מחייבות טיפול יעיל בבוצה ממכוני טיהור שפכים. הזרמה של בוצת שפכים 2004 תקנות המשרד להגנת הסביבה משנת .2017 לים התיכון ממכון הטיהור שפד"ן אסורה מחודש יוני עד כה אין לישראל מדיניות או תוכנית לאומית לאיסוף פסולת תרופתית ביתית. על–פי ניתוח שפרסם משרד הבריאות , מדיניות לאיסוף פסולת תרופתית ביתית קיימת במדינות מפותחות רבות בעולם. על–פי נתוני הלשכה המרכזית 2016 בשנת מהציבור בישראל מחזיר פסולת תרופתית ביתית לבתי מרקחת, ורוב הציבור מדווח כי הוא משליך 14% לסטטיסטיקה, רק . )4 ,7( תרופות שאין בהן שימוש לפח האשפה הביתי או לשירותים הביתיים, מה שמעלה את הסיכון להגעת התרופות לקולחים נתונים על השימוש בקולחים להשקיה ועל כימיקלים בקולחים בישראל 10%– ממי השפכים בישראל מושבים, לעומת פחות מ 80%– ישראל מובילה בעולם בשימוש חוזר בשפכים ביתיים: יותר מ מהמים המשמשים להשקיה 50% בארצות הברית. ישראל מובילה גם בשימוש בשפכים מטופלים לחקלאות. היום מיליון מטרים מעוקבים של 530 .)1 (תרשים 2030– ב 60%– . שיעור זה צפוי לעלות ל )6( בחקלאות הם שפכים מושבים שפכים מיוצרים בכל שנה בישראל, ומרביתם משמשים לחקלאות. 2030-1960 ,) השקיה בקולחים בישראל (שיעור מכלל המים המשמשים להשקיה  1 תרשים מקור )5( רשות המים 0 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% שיעור מכלל המים המשמשים להשקיה 1960 1980 1965 1985 2000 1970 1990 2005 2015 2025 1975 1995 2010 2020 2030 שנה הערכה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==