בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 43 - הסיכון הפוטנציאלי העיקרי לבריאות הציבור הנובע משימוש במי קולחים להשקייה חקלאית הוא מעבר פתוגנים (גורמים מחוללי מחלות) לגידולים חקלאיים בשל השקיה בקולחים שלא טופלו כראוי. לנוכח האיום של עמידות לאנטיביוטיקה על הבריאות העולמית, גובר החשש מהתפקיד האפשרי שממלאים מכוני טיהור שפכים בהתפשטות של גנים לעמידות ושל חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. כמו כן יש עדויות לכך שגידולים המושקים בקולחים עשויים להכיל תרופות ומזהמים חדשים. עדיין לא ידוע אם חשיפה לרמות נמוכות מאוד של תרופות ומזהמים אחרים שמקורם בצריכת גידולים שהושקו בקולחים קשורה לתוצאים בריאותיים שליליים. מהשפכים 50% מהשפכים שהיא מייצרת מושבים, ו 80% ישראל מובילה בעולם בשימוש חוזר בשפכים ביתיים: יותר מ . )6( עוברים טיפול שלישוני (טיפול המעלה את איכות הקולחים לרמה המאפשרת השקיה בלתי מוגבלת) מדיניות ורגולציה הרגולציה הקיימת בנושא איכות קולחים נוגעת לסיכון הבריאותי שעלול להיווצר מהעברת פתוגנים, ולסיכונים האפשריים לבריאות הציבור ולחקלאות עקב הימצאות מתכות בקולחים. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה אחראים במשותף לקביעת תקנים הנוגעים לאיכות הקולחים המשמשים להשקיה. התקנים מגדירים שני סוגים של קולחים המיועדים להשקיה: יום 60 שפכים מטוהרים בטיפול שניוני המשמשים לגידולי תעשייה (כותנה, מספוא), לגידולים המיובשים בשמש  . )3( לפחות (תירס, חיטה) ולעצי פרי. אין מגבלות על ריכוזי חיידקים בשפכים בטיפול שניוני שפכים מטוהרים בטיפול שלישוני הניתנים לשימוש בהשקיה ללא מגבלות (לדוגמה, להשקיית עגבניות, חצילים).  מ"ל. כמו כן מותרים ריכוזים מרביים של חנקן 100 קוליפורמים צואתיים בנפח של 10 קולחים אלה יכולים להכיל עד מ"ג/ליטר, 0.25 - מ"ג/ליטר, עופרת 0.005 - חלקים למיליון) ומתכות (לדוגמה, כספית 200( מ"ג/ליטר), נתרן 35 (עד . )2( מ"ג/ליטר) 0.025 - מ"ג/ליטר, קדמיום 0.25 - ארסן 5 פרק קולחים קולחים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==