בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 33 - אכיפת החקיקה האוסרת על עישון במקומות ציבוריים מוסיפה להיות אתגר גדול. האיסור על עישון בבתי הספר 2015 אינו נאכף, ואין דרישה חוקית לתלות שלטי "העישון אסור" בבתי הספר. דוח משרד הבריאות על עישון משנת . משרד )3( מדגיש את הכישלון המתמשך של הרשויות המקומיות לאכוף את החוק האוסר על עישון במקומות ציבוריים מחלקה חדשה שתקדם אכיפת חוקים נגד עישון על ידי הרשויות המקומיות, תבצע פיקוח 2013 הבריאות הקים בשנת על עישון במקומות ציבוריים ותבטיח שתלונות ספציפיות של הציבור יזכו לתשומת הלב של הרשויות. אף על פי שהרשויות המקומיות נדרשות להגיש למשרד הבריאות דוח שנתי על מתן קנסות בגין עישון במקומות ציבוריים, רובן המכריע של העיריות נכשלות בכך. מיליון ש"ח בתביעה ייצוגית בגין אי אכיפת איסור העישון על הרציפים 6 נדרשה רכבת ישראל לשלם 2016 בשנת בתחנות הרכבת. למרות החקיקה האוסרת על עישון במקומות ציבוריים, בהיעדר אכיפה על ידי הרשויות המקומיות ובהיעדר שינוי בנורמות חברתיות שירתיע מפני העישון, רוב הציבור בישראל ממשיך להיות חשוף לעשן טבק סביבתי. מקורות . 2015-2013 ) INHIS -3( סקר בריאות לאומי בישראל ) משרד הבריאות - המרכז הלאומי לבקרת מחלות. 1( .)2017 (אוחזר ביולי http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/INHIS_3main_findings.pdf . 2016-2015 , ' -יב ' , כיתות ז 2 ת צעיר " סקר מצב בריאות ותזונה לאומי, מב ) משרד הבריאות - המרכז הלאומי לבקרת מחלות. 2( .)2017 (אוחזר ביולי https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mabat_youth_2015_2016.pdf . 2015 ח שר הבריאות על העישון בישראל " דו .)2016( ) משרד הבריאות 3( .)2017 (אוחזר ביולי http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/smoking_2015.pdf . 2016 ח שר הבריאות על העישון בישראל " דו .)2017( ) משרד הבריאות 4( .)2017 (אוחזר ביולי https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/smoking_2016.pdf (5) Awawdi, K., Steiner, H., Green, M. S., & Zelber-Sagi, S. (2016). Association between second-hand smoking and acute coronary heart disease among Arab women with multiple risk factors. The European Journal of Public Health , 26 (1), 141-145. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv143 (6) Centers for Disease Control and Prevention (Updated 2017). Health effects of secondhand smoke. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/health_effects/ (re trieved May 2017). (7) Feldman, I., Donchin, M., & Levine, H. (2016). A smoke-free medical campus in Jerusalem: Data for action. Israel Journal of Health Policy Research , 5 , 20. 10.1186/s13584-016-0080-9 (8) Ginsberg, G. M., & Geva, H. (2014). The burden of smoking in Israel-attributable mortality and costs (2014). Israel Journal of Health Policy Research, 3 , 28. https://doi.org/10.1186/2045-4015-3-28 (9) Levine, H., Berman,T., Goldsmith, R., Göen,T., Spungen, J., Novack, L., ...Grotto, I. (2015). Urinary concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons in Israeli adults: Demographic and life-style predictors. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 218 (1), 123-31. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2014.09.004 (10) National Cancer Institute (Updated 2011). Second hand smoke and cancer. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/second-hand-smoke-fact-sheet (retrieved May 2017). (11) Rosen, L., & Kostjukovsky, I. (2015). Parental risk perceptions of child exposure to tobacco smoke. BMC Public Health, 15 , 90. 10.1186/s12889-015-1434-x עשן טבק סביבתי

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==