בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 28 - 2 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל מקורות אקולוגיה ). בנייה עתידית של בתי ספר בבניינים רבי–קומות - היבטים בריאותיים. 2017( ' ) ברנט–יצחקי, ז', קרקיס, א' וגרוטו, א 1( .)2017 (אוחזר ביולי http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=646 .32 6-325 ,)1( 8 , וסביבה . הנחיות מקצועיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע .)2016( ) המשרד להגנת הסביבה 2( http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/VaporIntrusion/documents/guidelines-for- .)2017 (אוחזר בספטמבר protecting-buildings-from-soil-gas-infiltration-aug-21-2016.pdf . 29/5/16 - 13/3/16 ) ממצאי ניטור איכות אוויר. תחנות רכבת יוספטל (בת ים) ורכבת השלום (תל אביב .)2017( ) המשרד להגנת הסביבה 3( http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%9 0%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/ .)2017 (אוחזר ביולי niturnayedethashalom13032016.pdf ). גז ראדון. 2016 ) המשרד להגנת הסביבה (עודכן ביוני 4( .)2017 (אוחזר ביולי http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radon/Pages/default.aspx ) משרד הבריאות. פחמן חד–חמצני - מידע חזותי. 5( http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Environmental_contaminants/Pages/ .)2017 (אוחזר ביולי CarbonMonoxide_infograph.aspx . 2015 - פברואר 2014 ניתוח נתוני ניטור איכות אוויר ברציף תחנת רכבת השלום דצמבר .)2015( ) רכבת ישראל 6( http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90 %D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/ .)2017 (אוחזר ביולי nituravirrakevet122014.pdf (7) Epstein, L., Koch, J., Riemer, T., Haquin, G., & Orion, I. (2017). An estimation of the exposure of the population of Israel to natural sources of ionizing radiation. Radiation Protection Dosimetry , 1-5. https://doi.org/10.1093/rpd/ncx005 (8) Epstein, L., Koch, J., Riemer, T., Orion, I., & Haquin, G. (2014). Radon concentrations in different types of dwellings in Israel. Radiation Protection Dosimetry, 162 (4), 605-608. https://doi.org/10.1093/rpd/nct346 (9) Global Health Data Exchange (GHDx). GBD results tool. http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool (retrieved June 2017). (10) Kovler, K. (2017). The national survey of natural radioactivity in concrete produced in Israel. Journal of Environmental Radioactivity, 168 , 46-53. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2016.03.002 (11) Spizer, R., Steiner, V., Gelberg, S., & Sharf, G. A comprehensive survey of indoor radon levels in Israel . http://tceeh.technion.ac.il/TCEEH//userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=1&GID=555 (re trieved June 2017). (12) Yitshak-Sade, M., Novack, L., Landau, D., Kloog, I., Sarov, B., Hershkovitz, R., & Karakis, I. (2016). Relationship of ambient air pollutants and hazardous household factors with birth weight among Bedouin- Arabs. Chemosphere, 160 , 314-322. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.06.104

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==