בריאות וסביבה בישראל | 2017

2 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל - 24 - מדיניות ורגולציה אינו מתייחס באופן פרטני לאוויר פנים. מרבית התקנות הנוגעות לאוויר פנים (רדון, 2008 - "חוק אוויר נקי" התשס"ח דרישות אוורור) מפורטות בתקנות התכנון והבנייה. ) chlorinated organic compounds בהתבסס על חששות הנוגעים לחדירת אדים של חומרים אורגנו–כלוריניים ( המלצות למניעה ולמדידה של זיהום אוויר פנים הנובע 2016 מקרקע מזוהמת, פרסם המשרד להגנת הסביבה בשנת . )2( מחדירת אדי קרקע ביצע משרד הבריאות מיפוי של הסיכונים העיקריים הדורשים התייחסות מיוחדת בישראל, בהקשר של 2015 בשנת אוויר פנים, לדוגמה - חשיפת האוכלוסייה הבדואית לתוצרי בעירה עקב שריפה ביתית של ביומסה וכן חשיפה לרדון. פרסמו חוקרי משרד הבריאות נייר עמדה הנוגע להשלכות הבריאותיות של שהייה בבתי ספר ובגני ילדים 2017– ב השוכנים בבניינים רבי–קומות. נקבע כי יש לייחד תשומת לב לאיכות אוויר הפנים בעת תכנון ובנייה של מוסדות . )1( חינוך במבנים רבי–קומות , דורשות שבניינים יתוכננו וייבנו באופן שימנע הצטברות 2008– ועודכנו ב 1970– תקנות התכנון והבנייה, שאושרו ב רדון ברמות גבוהות. התקנות קובעות גם רמות מרביות מותרות של רדון בתוך בניינים. ריכוז הרדון המרבי המותר - ערך גבוה מהריכוז שנקבע על ידי הסוכנות האמריקנית להגנת הסביבה 3 בקרל/מ 200 בבתי מגורים בישראל הוא . )4( בקירוב 3 בקרל/מ 148 ), שהוא US Environmental Protection Agency – US EPA ( , שהוא תקן בלתי מחייב לבנייה ירוקה, מתייחס לבנייה בת–קיימה ומטפל בסוגיות הקשורות לאוורור, 5281 תקן ישראלי והוא עוסק היום 2016– לשימוש בחומרי גלם אשר אינם פולטים רעלים ולאיכות האוויר הנכנס לבניין. התקן עודכן ב בצמצום פליטת תרכובות אורגניות נדיפות וצמצום פליטת רדיואקטיביות מחומרי בניין. יצוין כי בעקבות דרישה של משרד הבריאות הוסרה מהתקן המלצה להתקין יוניזטורים של אוויר, בשל היעדר מחקרים מדעיים מבוססים התומכים בתרומתם של יוניזטורים של אוויר לשיפור איכות אוויר הפנים. , "אוורור לשמירת איכות אוויר נאותה בתוך בניינים", המבוסס על תקן אמריקני משנת 2011 משנת 6210 תקן ישראלי ,] sulfur dioxide , מגדיר ערכים מותרים למזהמים מסוימים באוויר הפנים (ובכלל זה גופרית דו–חמצנית [ 2010 ] ובנזן). התקן PM 10 מיקרון [ 10 ], פחמן חד–חמצני, חומר חלקיקי שקוטרו עד nitrogen dioxide חנקן דו–חמצני [ אומץ על–ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה כחלק מתקנות התכנון והבנייה המחייבות, והוא ממתין לאישור משרד המשפטים. נתונים על איכות אוויר הפנים בישראל 8,624– במחקר שנערך על–ידי המשרד להגנת הסביבה וחוקרים מהמכללה האקדמית הדסה ירושלים נותחו נתונים מ . שיעור החדרים שבהם נמדדו ריכוזי רדון גבוהים מהריכוז המרבי המותר 2012– ל 1991 מדידות של רדון שנעשו בין - באזורים גיאוגרפיים בישראל שיש בהם נטייה להימצאות רדון - 10% ) היה בין 3 בקרל/מ 200( בבתי מגורים בישראל חלה עלייה קבועה בריכוזי הרדון. 2012– ל 1997 באזורים שאין בהם נטייה להימצאות רדון. יש לציין שבין 6%– ל הריכוזים הגבוהים ביותר נמצאו, כצפוי, באזורים שיש בהם נטייה להימצאות רדון וכן במרחבים מוגנים (ממ"דים, בעלי . )11( קירות בטון עבים) ובחדרים בקומת הקרקע

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==