בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 127 - 2 נספח  1 תרשים מקור הקרן לבריאות וסביבה " כולל התייחסות למחקרים המתנהלים בתחום שהפרק עוסק בו ולמחקרים 2017 כל פרק בדוח "בריאות וסביבה בישראל מתוארת 1 מחקרים שונים. בתרשים 100 שממצאיהם פורסמו בשלוש השנים האחרונות. בדוח כולו מוזכרים מעל ל חלוקת מקורות המימון של מחקרים אלו (פרט לשלושה מחקרים שמקור מימונם אינו ידוע). מקורות המימון חולקו לשלוש קבוצות: . מענקי מחקר ממשלתיים 1 . מענקי מחקר של הקרן לבריאות וסביבה 2 . מקורות מימון אחרים: קרנות פרטיות, תמיכה אוניברסיטאית, תמיכה של תוכניות מחקר באיחוד האירופי ובארצות 3 הברית ומחקרים שבוצעו ללא מימון חיצוני. הרחבת התרומה הממשלתית במימון מחקרים בתחום זה היא אתגר חשוב. מקורות המימון של מחקרי בריאות וסביבה בישראל הנזכרים בדוח * 44.6% 34.6% 20.8% מקרא הקרן לבריאות וסביבה ממשלתי אחר** הניתוח שבוצע לא כלל מחקרי סקירה, וכל מחקר נכלל בו פעם אחת בלבד. ניתן משקל שווה לכל מחקר. אם היו כמה מקורות מימון למחקר * מסוים, ניתנה תרומה שווה לכל מקור. אחר: קרנות פרטיות, תמיכה אוניברסיטאית, תמיכה של תוכניות מחקר באיחוד האירופי ובארצות הברית ומחקרים שבוצעו ללא מימון חיצוני. ** האתגר במימון של 2 נספח מחקרי בריאות וסביבה בישראל האתגר במימון של מחקרי בריאות וסביבה בישראל n =102

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==