בריאות וסביבה בישראל | 2017

1 נספח  2017 בריאות וסביבה בישראל 1 נספח ואתגרים לעתיד 2014 התקדמות מ אתגר 1 פרק איכות האוויר עדכון ערכי היעד והסביבה ואוזון בערים בהן הריכוזים חורגים מערכי סביבה PM 10 צמצום ריכוזי פיתוח אסטרטגיה לדגימה קבועה של מזהמי אוויר שלא ניתן לנטרם באופן רציף שיפור הפיזור המרחבי של תחנות ניטור האוויר שיפור בתכנון תחבורה בת קיימה שילוב נתונים אפידמיולוגיים מתוך מחקרים בישראל באומדן נטל התחלואה מזיהום אוויר והעלויות הנלוות לו איסוף מידע על תרומתם של מקורות שונים לזיהום האוויר בישראל ) source apportionment techniques ( יישום מלא של התוכנית הלאומית למניעה ולצמצום של זיהום האוויר בישראל 2014 התקדמות בהתמודדות עם האתגרים שעלו בדוח בריאות וסביבה אתגרים לעתיד התקדמות התקדמות משמעותית התקדמות מסוימת התקדמות מעטה או ללא התקדמות מקרא אתגר 2 פרק איכות אוויר הפנים ביצוע מחקר חלוץ על איכות אוויר הפנים בבתי ספר ביצוע מחקר בנושא אבק ביתי הקמת רשות ממשלתית מרכזית לטיפול באיכות אוויר הפנים ביצוע מחקרים על השפעות בריאותיות של איכות אוויר הפנים והקשר בין זיהום אוויר החוץ לאיכות אוויר הפנים 2014 * הרחבתם של האתגרים שעלו בדוח בריאות וסביבה גיבוש ופרסום המלצות לציבור על דרכים לצמצום החשיפה למזהמי פנים 2014 התקדמות בהתמודדות עם האתגרים שעלו בדוח בריאות וסביבה אתגרים לעתיד התקדמות - 120 -

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==