בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 11 - במסגרת התוכנית הלאומית פרסם המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף משרד הבריאות, קול קורא למחקרים אפידמיולוגיים ולסקרים במפרץ חיפה, ומספר מחקרים אפידמיולוגיים שונים תוקצבו. התוכנית כוללת גם מערכת לניטור של תוצאים בריאותיים בקרב פעוטות, ילדים בגיל בית הספר ומבוגרים. התוכנית, המופעלת על–ידי משרד הבריאות, כוללת ניטור , אסתמה, מחלות לב וכלי דם, מחלות נשימה וכן של תוצאים קוגניטיביים. 2 של סוכרת מסוג סוגיות נוספות במדיניות ורגולציה המשרד להגנת הסביבה הציע לאחרונה תקנים חדשים המחייבים תחנות דלק להתקין מערכות השבה לאדי דלק כדי לצמצם פליטות של פחמימנים. המשרד להגנת הסביבה מקדם, בשיתוף עם משרד הבריאות ומשרד התחבורה, תקנות ), תחמוצות חנקן, בנזן ומתכות כבדות מכלי שיט, כדי לצמצם sulfur oxides המסדירות פליטת תחמוצות גופרית ( את זיהום האוויר בנמלים ובסביבותיהם. מספר ניכר של מפחמות הפועלות בשטחי הרשות הפלסטינית גורמות לזיהום אוויר חמור ולמפגע ריח רע הפוגעים הן בתושבים פלסטינים והן בתושבים ישראלים המתגוררים באזורים הסמוכים למפחמות. על–פי החלטת ממשלה ועדה בין–משרדית (משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, 2015 הוקמה בשנת משרד הכלכלה והתעשייה, משרד האוצר וחברת החשמל) כדי להתמודד עם הבעיה. הוועדה המליצה על איסור . )6( העברת חומרי גלם (עץ) מישראל למפחמות הפלסטיניות ואיסור העברת פחמים מהרשות הפלסטינית לישראל משרד הבריאות מקדם, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תוכנית להעלאת המודעות לאירועי זיהום אוויר חריגים ולתוצאיהם הבריאותיים בקרב מנהלי מוסדות חינוך ורווחה. המשרדים פועלים לשיפור העברת המידע אל מערכות החינוך והרווחה ובתוכן במקרים של אירועי . )10( זיהום אוויר חריגים הנחיות הנוגעות 2016 משרדי הבריאות והגנת הסביבה, בשיתוף ההתאחדות הישראלית לכדורגל, פרסמו בשנת לביטול משחקי כדורגל מקצועניים וחצי–מקצועניים ואירועי ספורט תחרותיים בזמן אירועים של זיהום אוויר חריג. , בפרויקטים של התחדשות עירונית 2017 על–פי החלטה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שהתקבלה בשנת עמדות תדלוק) ובין אתרים רגישים, לרבות בתי מגורים ובתי ספר, 4 המרחק המינימלי בין תחנות דלק קטנות (עד מטרים. 20– צומצם ל נתונים על זיהום האוויר בישראל , הראו הפחתה משמעותית בפליטות מדווחות 2016– נתונים של מרשם הפליטות לסביבה - מפל"ס, אשר פורסמו ב של פחמן דו–חמצני, של תחמוצות חנקן, של גופרית דו–חמצנית, של חומר חלקיקי ושל תרכובות אורגניות נדיפות, בגופרית דו–חמצנית ובתחמוצות חנקן, ושל 34% ; למשל, הפחתה של 2015-2012 ) בשנים methane להוציא מתאן ( ). הירידה הניכרת בגופרית דו– non-methane VOCs - NMVOC בתרכובות אורגניות נדיפות שאינן מתאן ( 14% חמצנית נעוצה בשיפור איכות הדלק המשמש בישראל בשנים האחרונות ובעליית השימוש בגז טבעי לשם הפקת . )3( יש עלייה קבועה בפליטות של מתאן, שהוא גז חממה פעיל 2012 אנרגיה ובמתקני תעשייה אחדים. עם זאת, מאז מדידות 466 היו 2016 ). בשנת 1 ירדה בעשור האחרון (תרשים PM 2.5 מדידות בתחנות ניטור מראות כי רמת ה . רבות מהמדידות הללו נבעו מתנאים מטאורולוגיים שגרמו PM 2.5 שערכיהן חרגו מהתקן הסביבתי לממוצע יומי של לפיזור אבק מינרלי ממדבריות בסביבה הגיאוגרפית של ישראל. איכות האוויר

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==