בריאות וסביבה בישראל | 2017

אוכלוסיות רגישות הזרחנים האורגניים ולמזהמים סביבתיים אחרים, אולם יש נתונים מעטים על שכיחותה של שונות גנטית כזאת באוכלוסיית ישראל. מחקר נוסף על שונות גנטית וסמנים מנבאי רגישות נוספים יסייע לזיהוי של אוכלוסיות רגישות אלו. משרדי ממשלה (ובהם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה) מפרסמים המלצות מיוחדות לאוכלוסיות רגישות, אך לא ברור באיזו מידה ההמלצות הללו נגישות לאוכלוסיות הרגישות עצמן, מבחינת שפה ואמצעי תקשורת. שיתוף פעולה בין משרדי ממשלה וארגוני החברה האזרחית הפועלים למען אוכלוסיות רגישות עשוי לשפר את זרימת המידע בנוגע לסיכונים סביבתיים ומניעתם, ועשוי לקדם מנגנונים לשיתוף הציבור. - 105 - מקורות . נתוני היפגעות של ילדים מחומרי הדברה .)2013( ) ארגון בטרם לבטיחות ילדים 1( .)2017 (אוחזר בספטמבר http://www.beterem.org/download/files/00021261.pdf . פרויקט סיכונים סביבתיים ואוכלוסייה בישראל .)2012( ) האגודה לצדק סביבתי בישראל 2( http://www.aeji.org.il/sites/default/files/2012_story_files/aeji_environmental_risks_policy_outline_2012.pdf .)2017 (אוחזר ביולי . 2016 , לקט נתונים לרגל יום הילד הבין לאומי .)2016( ) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 3( .)2017 (אוחזר באוגוסט http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201611345 נוהל לעניין התרעה לציבור על זיהום אוויר חריג ודרכי .)2013( ) המשרד להגנת הסביבה - אגף איכות אוויר ושינוי אקלים 4( http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/pollutanthealth/ . 20 08 - ח " התנהגות לפי חוק אוויר נקי, התשס .)2017 (אוחזר ביולי documents/nohalairpollution2013.pdf . הנחיות להתנהגות במצבים של זיהום אוויר חריג ) המשרד להגנת הסביבה. 5( http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/pollutanthealth/documents/air_pollution_directions.pdf .)2017 (אוחזר ביולי סקר מצב בריאות ותזונה לאומי, מלידה עד גיל שנתיים, : ת לרך " מב .)2014( ) משרד הבריאות - המרכז הלאומי לבקרת מחלות 6( .)2017 (אוחזר בספטמבר https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mabat-infant.pdf . 35 2 , פרסום 2012-2009 . נייר עמדה, משרד הבריאות בנושא תחלואה במפרץ חיפה .)2015( ) משרד הבריאות 7( .)2017 (אוחזר ביולי http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Haifa_2804556316.pdf https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/ ) משרד הבריאות. המלצות להתמודדות עם מזג אוויר חם בגיל המבוגר. 8( .)2017 (אוחזר ביולי HealthPromotionAndPreventiveMedicine/Pages/heat_injuries.aspx https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/HealthPromotionAndPre ) משרד הבריאות. סכנות הקור בגיל המבוגר. 9( .)2017 (אוחזר ביולי ventiveMedicine/Pages/coldness.aspx (10) Agay-Shay, K., Peled, A., Crespo, A. V., Peretz, C., Amitai, Y., Linn, S., ...Nieuwenhuijsen, M. J. (2014). Green spaces and adverse pregnancy outcomes. Occupational & Environmental Medicine, 71 (8), 562-569. http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2013-101961 (11) Awawdi, K., Steiner, H., Green, M. S., & Zelber-Sagi, S. (2016). Association between second-hand smoking and acute coronary heart disease among Arab women with multiple risk factors. European Journal of Public Health, 26 (1), 141-145. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv143 (12) Berman, T., Goldsmith, R., Göen, T., Spungen, J., Novack, L., Levine, H., …Grotto, I. (2013). Urinary concentrations of organophosphate pesticide metabolites in adults in Israel: Demographic and dietary predictors. Environment International, 60 , 183-189. https://doi.org/10.1016/j.envint.2013.08.008 (13) Berman, T., Goldsmith, R., Göen, T., Spungen, J., Novack, L., Levine, H., …Grotto, I. (2014). Demographic and dietary predictors of urinary bisphenol A concentrations in adults in Israel. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 217 (6), 638-644. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2013.11.004

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==