בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 10 - 2011 בהשוואה לשנת 2017 ערכי איכות האוויר (מק"ג/מ"ק) בשנת תחנות ניטור אוויר שמודדות מזהמים קריטריוניים 146 האוויר בישראל מנוטר דרך קבע באמצעות רשת של ], חנקן דו– nitrogen oxides , תחמוצות חנקן [ PM 2.5 , PM 10 ) (אוזון, גופרית דו–חמצנית, criteria pollutants ( תחנות המבצעות ניטור דו–שבועי של מזהמים שאינם קריטריוניים (כגון תרכובות 18– חמצני, פחמן חד–חמצני, בנזן), ו poly-aromatic ], פחמימנים ארומטיים רב–טבעתיים [ volatile organic compounds - VOCs אורגניות נדיפות [ .)] hydrogen sulfide ], מתכות כבדות, אמוניה ומימן גופרתי [ aldehydes ], אלדהידים [ hydrocarbons – PAHs התחנות מופעלות על–ידי המשרד להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות, איגודי ערים לאיכות הסביבה, חברת החשמל מזהמים מנוטרים בסך הכול, ובהם מזהמים קריטריוניים ומזהמים שאינם 21 . לישראל, התעשייה ורשויות הנמלים ) ופורנים dioxins קריטריוניים. באתרים מסוימים נערכת סריקה שנתית של מזהמים נוספים, ובהם דיוקסינים ( ). כל המדידות כפופות לבקרת האיכות של המשרד להגנת הסביבה, והן מתבצעות על–פי תקני הארגון הבין– furans ( החל המשרד להגנת 2016 ). בשנת International Organization for Standardization - ISO לאומי לתקינה ( .) PM 1 ) ושל חלקיקים שקוטרם קטן ממיקרומטר אחד ( black carbon הסביבה בניטור של פחמן שחור ( התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר במפרץ חיפה יישומה של "תוכנית לצמצום זיהום האוויר והסיכונים 2016 , החל בשנת 2015– בהמשך להחלטת ממשלה מ מיליון ש"ח, צפויה 115.5 . התוכנית הלאומית, שלרשותה תקציב של 2020-2015 הסביבתיים במפרץ חיפה" לשנים . התוכנית כוללת הגדרת מפרץ חיפה כאזור מופחת )8 ,9( את זיהום האוויר התעשייתי במפרץ חיפה 50%– להפחית ב פליטות, צמצום נסיעת משאיות כבדות בצירי תנועה ראשיים של חיפה בשעות העומס, חובת התקנה של מערכות מערכים 200– אוטובוסים חשמליים ו 25 להשבת אדי דלק בתחנות דלק במפרץ חיפה, תמיכה כספית בהפעלה של לשיתוף רכב חשמלי בחיפה, חובת התקנה של מסנני חלקיקים בכלי רכב מזהמים בעיר חיפה ותוספת של תחנות . )5( ניטור ודגימה באזור מפרץ חיפה 1 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל  1 לוח מקור המשרד )2( להגנת הסביבה בנזן ) benzene ( -בוטדיאן 1,3 ) 1,3-butadiene ( ) PM 10 קדמיום (ב ) cadmium ( פורמלדהיד ) formaldehyde ( כספית ) mercury ( טריכלורואתילן ) trichloroethylene ( המזהם (שנתי) 5 - ננוגרם/מ"ק 5 (שנתי) (חצי שעתי) 100 - (יומי) 1000 2011 חריגות 7 (יומי) - ולכל היותר 3.9 (שנתי) 1.3 (יומי) 0.3 (שנתי) 0.3 ננוגרם/מ"ק (יומי) 5 ננוגרם/מ"ק (שנתי) 5 חריגות שעתיות 10 (שעתי) - ולכל היותר 15 (שנתי) 3.3 (שעתי בכלל החלקיקים באוויר) 0.6 (שנתי) 0.03 (יומי) 2 (שנתי) 2 2017 *1.7 - ננוגרם/מ"ק 5 דקות) 30( 100 (אדי כספית אנאורגנית) 1 *23 הערכים המומלצים לפי ארגון הבריאות העולמי ) World Health Organization - WHO ( )2000( נפש לחלות בסרטן במשך החיים. 100,000 מבוסס על סיכון של אדם אחד מתוך *

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==