בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 63 - מקורות טווחי בטיחות ורמות חשיפה מרביות מותרות לעניין קרינה (1) המשרד להגנת הסביבה, אגף מניעת רעש וקרינה (פורסם ב 9002). . בתדרי רדיו http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non-ionising/Documents/radiation%20 (אוחזר ביולי 4102). exposure%20levels%20chart.pdf (2) המשרד להגנת הסביבה (עודכן ב 3102). אנטנות סלולריות. (אוחזר ביולי 4102). http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Pages/Cellular_Facilities.aspx (3) המשרד להגנת הסביבה (3102). עוצמות שדה מגנטי ממכשירי חשמל ביתיים. http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/ (אוחזר ביולי 4102). RadiationDomesticElectronics.pdf (4) המשרד להגנת הסביבה (עודכן ב 3102). קרינה בבתי ספר - תוצאות המדידות והמלצות לצמצום החשיפה. http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Pages/schoolradiationprevention.aspx (אוחזר ביולי 4102). (5) המשרד להגנת הסביבה (עודכן בדצמבר 3102). קרינה בלתי מייננת. http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non-ionising/Pages/Non_ionising_Radiation.aspx (אוחזר ביולי 4102). (6) המשרד להגנת הסביבה (עודכן בדצמבר 3102). קרינה מכלי רכב היברידיים. http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non-ionising/Pages/HybridCars.aspx (אוחזר ביולי 4102). (7) משרד הבריאות. קרינה סלולרית. (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/Subjects/radiation/cell_phone/Pages/default.aspx (8) משרד ראש הממשלה. הקמת מרכז ידע לאומי לבחינת השפעת הקרינה הבלתי מייננת על בריאות הציבור. החלטות ממשלה מרס 6002. (אוחזר ביולי 4102). http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2006/Pages/des4738.aspx (9) Electromagnetic Fields Project, World Health Organization (2013). National Activity Report – ISRAEL 2013. http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/ISRAEL_report_2013.pdf?ua=1 (re trieved July 2014). (10) GERoNIMO Project, CREAL. Generalized EMF research using novel methods. An integrated approach: From research to risk assessment and support to risk management . Project Description. http://www.crealradiation.com/index.php/en/project-description/geronimo-project-description (retrieved July 2014). (11) International Agency for Research of Cancer. The INTERPHONE Study . http://interphone.iarc.fr/ (re trieved July 2014). (12) Sadetzki S., Chetrit A., Jarus-Hakak A., Cardis E., DeutchY., Duvdevani S., Zultan A., Novikov I., Freedman L., Wolf M. (2008). Cellular phone use and risk of benign and malignant parotid gland tumors: A nationwide case-control study. American journal of epidemiology , 167(4), 457-467. קרינה בלתי מייננת

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==