בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 43 - מקורות (1) מרכז מצוינות למחקר בחקלאות, בריאות וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים (2102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.environmental-health.huji.ac.il/index-heb.html דמויי דיאוקסינים במזון בישראל PCB's סקר ראשוני על רמות דיאוקסינים ותרכובות (2) שירות המזון הארצי, משרד הבריאות (8002). .)2008( (אוחזר ביולי 4102 ). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Dioxins2008.pdf דמויי דיאוקסינים במזון בישראל 3102. PCB's סיכום סקר דיאוקסינים ותרכובות (3) שירות המזון הארצי, משרד הבריאות (3102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/dioxine2013.pdf סיכום תוצאות סקר ניטור מיקוטוקסינים במזון בישראל 8002-2102. (4) שירות המזון הארצי, משרד הבריאות (3102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mycotoxins2008_2012.pdf עדכון קווים מנחים לכמות מרבית של מתכות כבדות במזון - מיום 9002/1/31. (5) שירות המזון הארצי, משרד הבריאות (3102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Documents/Regulations/Reg_01022007.pdf (6) Codex Alimentarius, Netherlands Ministry of Economic Affairs. Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) . http://www.codexalimentarius.org/committees-task-forces/en/?provide=committeeDetail&idList=39 (retrieved July 2014). (7) Goldstein M., Shenker M., Chefetz B. (2014). Insights into the uptake processes of wastewater-borne pharmaceuticals by vegetables. Environmental Science and Technology , 48(10), 5593-5600. (8) Programme for the Promotion of Chemical Safety, World Health Organization. Persistent organic pollutants . http://www.chem.unep.ch/pops/indxhtms/manexp12.html (re trieved July 2014). (9) Shenker M., Harush D., Ben-Ari J., Chefetz B. (2011). Uptake of carbamazepine by cucumber plants: A case study related to irrigation with reclaimed wastewater. Chemosphere , 82(6), 905-910. מזהמי מזון כימיים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==