בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 40 - פרק 6  בריאות וסביבה בישראל 4102 רמות מרביות של מזהמים במזון נקבעות לפי העיקרון "הורדת הסיכון עד לרמה הנמוכה הסבירה ביותר" ) ולפי הערכות סיכונים שמבצעת המחלקה לניהול סיכונים As Low As Reasonably Achievable – ALARA ( בשירות המזון הארצי במשרד הבריאות. השיקולים העיקריים בקביעת רמת זיהום מרבית הם הערכת סיכונים וכן ) Codex Alimentarious Commission המלצות ותקנות של ארגונים בין לאומיים, כגון ועדת קודקס אלימנטריוס ( ), האיחוד האירופי ומנהל המזון והתרופות World Health Organization – WHO של ארגון הבריאות העולמי ( ). משרד הבריאות מבצע פיקוח ואכיפה לפי הסמכות הנתונה Food and Drug Administration – FDA האמריקני ( בידו, ובכלל זה השמדת מזון הנחשב מסוכן לאכילה. תקנות מ 7791 מגבילות את השימוש בחומרים הנמצאים במכלי מזון שנשקפת מהם סכנה, והן כוללות גם הגבלות ) במכלי מזון. polyvinyl chloride - PVC מפורטות בעניין השימוש בפוליוויניל כלוריד ( תקנות מ 4002, שהתקין המשרד להגנת הסביבה, קובעות איכות בקטריאלית ורמה מותרת של מתכות כבדות בבוצה, ובכלל זה בבוצה המפוזרת בקרקעות חקלאיות שמגדלים בהן תוצרת למאכל אדם. תקנות מ 0102, שהתקינו משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה, קובעות רמת חיידקים מרבית ותכולת מתכות כבדות לקולחים המיועדים להשקיית קרקעות חקלאיות. נתונים על מזהמי מזון משרד הבריאות דוגם בקביעות מוצרי מזון מיובאים בתוך תחנות הסגר. מוצרים בעלי רגישות גבוהה למזהמי מזון, או מוצרים שנמצאו בהם בעבר רמות חריגות של מזהמי מזון, נבדקים לעתים תכופות בהשוואה למוצרים רגישים פחות למזהמים. ניטור רצוף של מיקוטוקסינים מבוצע במסגרת תכנית דגימה שנתית. בדיקות לאיתור מזהמי מזון אחרים מבוצעות דרך קבע במסגרת סקרים ועל בסיס הערכת סיכונים. אם בסקר מתגלות רמות חריגות של מזהמים, פעילות הדגימה מורחבת לפי הצורך. השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מבצעים סקרים שנתיים של מוצרים מן החי מתוקף תקנות משנת 0002. ועדת היגוי מקצועית משותפת למשרד החקלאות ולמשרד הבריאות קובעת את מבנה הסקרים. סיכומי הממצאים של הסקרים זמינים לציבור באתרי האינטרנט של שני המשרדים. בשנת 3102 ערך משרד הבריאות, בתיאום עם משרד החקלאות, סקר המשך לבדיקת הימצאות דיוקסינים, פורנים ) במזון. נאספו 011 דגימות של מוצרים מן החי PCB-like dioxins ) וביפנילים עתירי כלור דמויי דיוקסינים ( furans ( ו 01 דגימות של תערובות מזון לבעלי חיים. מתוך הדגימות, ב %78 נמצאו רמות נמוכות או נמוכות מאוד של החומרים האלה (עד 1 פיקוגרם לגרם שומן). רמות הדיוקסינים הממוצעות ביחס לרמה המרבית המותרת היו %3.61 בחלב ובמוצריו, %4.3 בדגים, %8.11 בבשר ובשומן בקר, %4.6 בכבד בקר, %1.33 בכבד עוף ו %27 בביצים. לפי החישוב שנעשה, החשיפה הכוללת לדיוקסינים במזון היא %2.65 מהצריכה היומית הנסבלת לפי ארגון הבריאות העולמי (021 פיקוגרם ליום למבוגר במשקל 06 ק"ג). בהשוואה לתוצאות הסקר הקודם מ 8002, חלה ירידה ניכרת ברמת החשיפה לדיוקסינים, לפורנים ולביפנילים עתירי כלור דמויי דיוקסינים במזון בישראל. בסקר נמצאו רמות גבוהות של דיוקסינים בביצים, פי 2.2 מהרמה המרבית המותרת. לנוכח הממצאים האלה ולנוכח בדיקות נוספות והערכת סיכונים, החליט משרד הבריאות להפסיק את שיווק הביצים מארבעה לולים חשודים. הוחלט להרחיב את בדיקות הביצים וכן לבדוק תערובות מזון לבעלי חיים בכמה משקים. התכנית השנתית של שירות המזון הארצי כוללת גם סקר דיוקסינים בכל .) CALUX assay מוצרי המזון מן החי בעזרת תבחין ביטוי גנטי (

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==