בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 38 - פרק 5  בריאות וסביבה בישראל 4102 מקורות . חומרי הדברה בישראל 8002-0102 (1) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (3102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.cbs.gov.il/publications13/pesticides2010_1497/pdf/h_print.pdf (2) מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (2102). דוח ביקורת שנתי 26 לשנת 1102 ולחשבונות שנת הכספים 0102 (הדוח המלא). פרק שני - משרדי ממשלה: המשרד להגנת הסביבה - הגנת הסביבה במרחב החקלאי (עמודים 764-994). http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_117/7a44cb07-45ac-48be-a727-35d22bde8437/7541.pdf (אוחזר ביולי 4102). (3) מרכז המחקר והמידע, הכנסת (0102). שימוש בחומרי הדברה בחקלאות. (אוחזר ביולי 4102). http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02510.pdf (4) משרד הבריאות. שאריות חומרי הדברה במזון. (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/contaminants/Pages/pesticides.aspx (5) משרד החקלאות ופיתוח הכפר, השירותים להגנת הצומח ולביקורת - מאגר חומרי הדברה (9991). (אוחזר ביולי 4102). /http://www.hadbara.moag.gov.il/hadbara (6) משרד החקלאות ופיתוח הכפר, השירותים להגנת הצומח ולביקורת (4102). הודעה לציבור: רביזיה לקרבמטים. http://www.ppis.moag.gov.il/NR/rdonlyres/21A1DBB8-A58E-48B0-91C7-5C7349150F1B/0/hodaa_rivizia.pdf (אוחזר ביולי 4102). התכנית הלאומית לחקלאות ולכפר בישראל, מסמך מדיניות תכנון: (7) משרד החקלאות ופיתוח הכפר (3102). . דוח מספר 1 - אפיון, מיפוי ומגמות (אוחזר ביולי 4102). http://www.moag.gov.il/agri/files/rep_1_idkun30102013.PDF . תכשירים רשומים להדברת מזיקים לאדם, פברואר 4102 (8) המשרד להגנת הסביבה (4102). http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/extermination/Documents/PecticidesList2014Public.pdf (אוחזר ביולי 4102). תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-4991. (9) המשרד להגנת הסביבה (3102). http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7 %99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D/Homarim02.pdf (אוחזר ביולי 4102). (10) Berman T., Goldsmith R., Göen T., Spungen J., Novack L., Levine H., Amitai Y., Shohat T., Grotto I. (2013). Urinary concentrations of organophosphate pesticide metabolites in adults in Israel: Demographic and dietary predictors. Environment International , 60, 183-189. (11) The Hebrew University Center of Excellence in Agriculture and Environmental Health (2012), Exposure of Israeli children to pesticides via food consumption. http://www.environmental-health.huji.ac.il/exposure-children.html (re trieved July 2014).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==