בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 37 - התקדמות ואתגרים בשנים 2102-4102 משרד החקלאות הוציא משימוש 81 חומרים פעילים והגביל את השימוש ב 01 חומרים פעילים  אחרים מקבוצות חומרי ההדברה האלה: זרחנים אורגניים, טריאזינים, קרבמטים ואורגנוכלורינים. בתחילת 4102 הגיש המשרד להגנת הסביבה הצעת חוק לאישור הכנסת בדבר הכשרת מדבירים והסמכתם. המשרד  להגנת הסביבה מעדכן היום את התקנות בעניין פיזור חומרי הדברה מהאוויר ועל הקרקע בקרבת אזורי מגורים. יישום החקיקה והתקנות צפוי לשפר את המסגרת הרגולטורית בתחום חומרי ההדברה בישראל. יש ארבע ועדות בין משרדיות האמונות על מתן המלצות בדבר רישום חומרי הדברה. בשנים 2002 ו 1102 העיר מבקר  המדינה שיש לשקול לאחד את הוועדות כדי להבטיח אמות מידה אחידות לרישום חומרי הדברה. עד 4102 לא מומש רעיון איחוד הוועדות. בשל חשש מפני תוצאי בריאות פוטנציאליים של החומרים הלא פעילים בתכשירי ההדברה, הוועדות הבין משרדיות  מגבשות רשימה של חומרים לא פעילים מותרים בתכשירים אלה. אכיפת תקנות השימוש בחומרי הדברה בישראל מעמידה אתגרים גדולים. דוח מבקר המדינה לשנת 1102 עוסק בסוגיה  זו באריכות, ומונה בתוכם את האתגרים שבפיקוח על מכירת חומרי הדברה לחקלאות ועל השימוש בהם באזורי ) בבניין מגורים בירושלים ב 4102 גרם למותם phosphine מגורים. שימוש לא חוקי בחומר הדברה לחקלאות (פוספין; של שני ילדים ולפגיעה בשני ילדים אחרים מאותה משפחה. יש צורך בנתונים ובניטור חשיפת הציבור לחומרי הדברה. ניטור כזה נדרש באזורי מגורים הסמוכים לשטחים חקלאיים  המטופלים בחומרי הדברה, ובעיקר בקרב תת אוכלוסיות רגישות (גני ילדים, בתי ספר וכו'). באשר לזרחנים אורגניים, משרד הבריאות ינטר את השפעת המדיניות להפחתת השימוש בהם על חשיפת הציבור על ידי המשך בדיקת השאריות בתוצרת החקלאית ועל ידי שימוש בניטור ביולוגי. היום אין מאגר נתונים בישראל על הרעלות מחומרי הדברה. במכון הארצי למידע בהרעלות שבבית החולים רמב"ם  בחיפה, נאסף מידע על פניות למכון לשם דיווח על הרעלות. הנתונים האלה אינם משקפים באופן מלא את היקף ההרעלות מחשיפה לחומרי הדברה, שכן לא כל המקרים מדווחים. חומרי הדברה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==