בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 32 - תקנה מ 9791, באחריות המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות, קובעת מהו המרחק המזערי שיש לשמור מבתי מגורים ומכבישים בעת פיזור חומרי הדברה מהאוויר. תקנה נוספת מ 5002 קובעת מהו המרחק המזערי שיש לשמור מבתי מגורים ומכבישים בעת פיזור חומרי הדברה על הקרקע. שתי התקנות נמצאות היום בתהליכי עדכון. במאי 3002 החליטה הממשלה לקדם פיתוח בר קיימה. על משרד החקלאות הוטל לצמצם את השימוש בחומרי הדברה ובתוך כך לפתח יעדים ומדדים לשם הערכת יעילות המהלך. במאי 0102 פרסם משרד החקלאות תכנית אסטרטגית לחקלאות מקיימת, הכוללת מדיניות לצמצום מספר חומרי ההדברה המאושרים לשימוש בד בבד עם הפחתת היקף השימוש בחומרי הדברה. קידום שיטות כגון הדברה ביולוגית והדברה משולבת, רכיבים במדיניות הזאת, צפוי להביא לידי הפחתה בשימוש בחומרי הדברה. חומרי הדברה אחדים נאסרו לשימוש בשנים האחרונות (לוח 1) ומגמה זו צפויה להימשך גם בעתיד. בלוח 1 מפורטת רשימת החומרים הפעילים שנאסרו לשימוש או הוגבלו לשימושים חיוניים בלבד בשנים האחרונות. השימוש ; 21 חומרים פעילים) עבר תהליך הערכה מחדש בשנת 4102 והוחלט carbamate pesticides בחומרי הדברה מסוג קרבמטים ( .) carbosulfan ), וקרבוסלפן ( benfuracarb ), בנפורקרב ( carbaryl להוציא משימוש 3 חומרים פעילים: קרבריל ( איסור או צמצום השימוש בחומרי הדברה להגנת הצומח בשנים 2102-4102  לוח 1 פרק 5  בריאות וסביבה בישראל 4102 הגבלה לשימושים חיוניים בלבד בשנת 2102. השימוש נאסר ממרס 4102. * הגבלה לשימושים חיוניים בלבד מינואר 3102. השימוש ייאסר מאפריל 5102, בהתאם לאמנת שטוקהולם. ** סיווג כימי נאסר לשימוש מוגבל לצרכים חיוניים X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X זרחנים אורגניים ) triazine טריאזין ( קרבמט אורגנוכלורין ) organochlorine ( חומר ההדברה Azinphos methyl Acephate Parathion methyl *Fenthion *Oxydemethon methyl *Prothiophos Cadusafos *Diazinon *Dichlorvos *Metamidophos *Methidathion Fenamiphos Pirimiphos methyl Ethephon Tolclophos methyl Chlorpyrifos Malathion Dimethoate Simazine Ametryne Atrazine Prometryn Terbutryn Aldicarb ** Endosulfan

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==