הקרן לבריאות וסביבה | מזהמים סביבתיים, סוכרת והשמנת יתר | 2013

3 Neel, B.A. & Sargis, R.M. (2011). The paradox of progress: מקור Environmental disruption of metabolism and the diabetes epidemic. Diabetes , 60, 1838-1848. Copyright 2011 American Diabetes Association. Modified by permission of the American Diabetes Association. )1( המאפיינים הנראים לעין שנקבעים על-ידי שילוב של גורמים גנטיים והשפעות סביבתיות. ש יעור החולים במחלת הסוכרת ובמחלות מטבוליות אחרות עלה בעשורים האחרונים עלייה דרמטית. יותר מ-071 מיליון בני אדם ברחבי העולם חולים כיום בסוכרת, ועד שנת 0302 צפוי מספרם להגיע ל-663 מיליון. הסוכרת גורמת לתחלואה ניכרת ולתמותה ועלויות הטיפול בה תורמות לפגיעוּת הכלכלית של מערכות בריאות בעולם. ההערכה היא שבארצות הברית לבדה עלות נזקה של המחלה 471 מיליארד דולרים בשנה. לכן ראוי להשקיע מאמץ בניסיון להבין את הגורמים למגפה ולמתן את השפעתה המזיקה על היחיד ועל החברה. בעת האחרונה הצטברו הוכחות מדעיות הקושרות בין חשיפה לכימיקלים סינתטיים לבין מגוון רחב של מחלות, ובכלל זה הפרעות במערכת הרבייה והפרעות נוירו-התנהגותיות. על-פי תאוריית המשבש האנדוקריני שפורסמה בשנות התשעים של המאה ה-02, יש חומרים כימיים מלאכותיים המפריעים לפעולתם של הורמונים בגוף. ההכרה במנגנון פעולה אפשרי זה הייתה שינוי תפיסה במדע הטוקסיקולוגיה שעד אז התמקד ביכולתם של חומרים כימיים לגרום לרעילות חריפה או למוטציות סרטניות. קבוצת המשבשים האנדוקריניים ( כוללת כימיקלים בעלי מבנים שונים, EDCs ) בכלל זה מזהמים אורגניים, מתכות כבדות, תרופות ופיטוכימיקלים, שבני אדם נחשפים להם דרך תוצרת חקלאית ומוצרי צריכה, וכן דרך מים ואוויר המזוהמים בפסולת תעשייתית. מחקרים מוקדמים של משבשי המערכת האנדוקרינית התמקדו בזיהוי כימיקלים המחקים איתותים של סטרואיד המין ושל הורמון בלוטת התריס; מחקרים עדכניים מצביעים על כך שחומרים כימיים מסוימים עלולים לשבש גם את נתיבי האיתות החיוניים לאיזון אנרגטי בגוף. למרותתרומתםהאפשריתשלמשבשיםאנדוקריניים להתפתחות של מחלות מטבוליות, ולמרות העלייה בשיעור החולים בסוכרת בארה”ב בהתאמה לשיעור הייצור הלאומי של כימיקלים אורגניים סינתטיים )גרף 1(, טרם נחקרה לעומק ההשפעה של החשיפה פת הסוכרת. הקורלציה ֵ לכימיקלים סינתטיים על מג המוצגת בגרף 1 היא אמנם קורלציה גסה, אך מידע חדש תומך בהשערה שיש קשר סיבתי ביולוגי בין מחלת הסוכרת לבין החשיפה לכימיקלים מסוימים. כמה עניינים מגבילים את יכולתנו להבין את השפעתם של כימיקלים סינתטיים על מחלות מטבוליות; אלה נוגעים לכימיקלים עצמם, לאנשים שנחשפו להם ולגישה המדעית שבאמצעותה נבדקת השפעתם של המשבשים האנדוקריניים על איזון הגלוקוז בגוף. עשרות אלפי הכימיקלים השונים המשתחררים לסביבה מהווים אתגר אנליטי עצום לכימות החשיפה של בני אדם. נוסף על כך, התכונות הפיזיות של אחדות מהתרכובות תורמות לצבירתן הביולוגית ולהישארותן ברקמות אנושיות זמן רב לאחר החשיפה. מסיבות אלה, ניתן למצוא כמה סוגים של משבשים אנדוקריניים בחלקים נרחבים מאוד של אוכלוסיית ארצות , שהוא תוצר פירוק של חומר DDE הברית )דוגמת ( Hexachlorobenzene בגוף, ו- DDT ההדברה ועל כן יש חשיבות לחקור את סף החשיפה הנדרש להתפתחות מחלה. האתגר המדעי מתעצם גם בשל היעדר ידע על אופן פעילותם של הכימיקלים, קושי המחייב שימוש בניסויים באורגניזמים חיים ( לשם אפיון ההשפעות הפיזיולוגיות Bioassays ) של החשיפה לכימיקלים. השונוּת בתגובתם של אנשים לאינטראקציות בין גנים לבין הסביבה עשויה גם היא להוסיף קושי במדידת ההשפעות המזיקות של כימיקלים סינתטיים. ולבסוף, יש חשש שמערך הניסוי ישליך על ההשפעה הביולוגית הנצפית, או שלא יצליח לחקות בדיוק תרחישים תיים. מאתגרות במיוחד תרכובות שהשפעותיהן ִ אמ אדיטיביות )שבהן חומר אחד מוסיף על השפעת חומר אחר(, אנטגוניסטיות )שבהן חומר אחד מפחית את השפעת האחר( או אפילו סינרגיסטיות (1) )שהשפעת הגומלין שלהן מוגברת(. לכן הפנוטיפ המטבולי הסופי עשוי להיות שונה מאוד ממה שיתגלה במחקרים העוסקים בכל כימיקל בנפרד. יתר על כן, יחסי מנה-תגובה לא מונוטוניים נצפו בכימיקלים מסוימים, ויש צורך לערוך מחקרים בטווח רחב של ריכוזים כדי לבחון אם יש לחומרים אלה השפעות גם במינונים נמוכים מאוד. המהפכה בכימיה הסינתטית הביאה לשיפור של ממש באיכות חיינו, אולם נראה כי בצד היתרונות יש גם דמה מחייב אותנו לבדוק כיצד ִ חסרונות. פרדוקס הק הרגלי הצריכה שלנו משפיעים לשלילה על הבריאות המטבולית שלנו. כך נוכל לנקוט אסטרטגיות פעולה יעילות שיגבילו את המחיר הכבד שמחלת הסוכרת גובה - מהפרט ומהחברה כולה. ייצור כימיקלים סינתטיים בארצות הברית ושכיחות מחלת הסוכרת )מסוג 1 ומסוג 2( משנת 9391 עד שנת 8002 גרף 1 1940 0 0 1 2 3 4 5 6 50 100 150 200 250 300 7 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 דמה ִ פרדוקס הק 2013 מזהמים סביבתיים, סוכרת והשמנת יתר הקרן לבריאות וסביבה Synthetic Organic Chemical Production (billions of kilograms) Diabetes Prevalence (%) Chemical Production Diabetes Prevalence Year

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==