בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 18 - פרק 2  בריאות וסביבה בישראל 4102 מקורות (1) אורנשטיין, פ' (יולי 1102). איכות אוויר תוך מבני. הרצאה בסדנת חזית המדע בחקר בריאות וסביבה. http://www.ehf.org.il/sites/default/files/shared_content/Pola%20Orenstein_Indoor%20Air%20Quality%20 (אוחזר ביולי 4102). %5BCompatibility%20Mode%5D.pdf (2) מכון התקנים הישראלי. תקן 1825, 0126. (אוחזר ביולי 4102). https://portal.sii.org.il/heb/standardization/tekensearchex/.aspx (3) מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל (יולי 1102). איכות אוויר תוך מבני ותסמונת "הבניין החולה". (אוחזר ביולי 4102). http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02918.pdf (4) המשרד להגנת הסביבה. גז ראדון. (אוחזר ביולי 4102). http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radon/Pages/default.aspx (5) המשרד להגנת הסביבה. זיהום אוויר חריג בתחנה המרכזית בירושלים. http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/airqualitydata/pages/jerusalemcentralbussstation. (אוחזר ביולי 4102). aspx#GovXParagraphTitle2 (6) קורדובה ביז'ונר, ל' (נובמבר 1102). זיהום אוויר בבתי ספר בישראל. הרצאה בכנס סביבה ובריאות ילדים. http://www.ehf.org.il/sites/default/files/shared_content/Dr.%20Levana%20Kordova_%20Air%20 (אוחזר ביולי 4102). Pollution%20%20-%20%20Schools.PDF (תש"ל 0791). תקנות התכנון והבניה: בקשה להיתר, תנאיו ואגרותיו (7) רשויות ומשפט מנהלי, (אוחזר ביולי 4102). http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_046.htm (8) Australian Government Department of the Environment. Indoor air. http://www.environment.gov.au/topics/environment-protection/air-quality/indoor-air (re trieved July 2014). (9) Petrick, L.M. et al. (Jan 2011). Thirdhand smoke: Heterogeneous oxidation of nicotine and secondary aerosol formation in the indoor environment. Environmental Science and Technology , 1, 45(1), 328-333. (10) World Health Organization (2010). Health and environment in Europe: Progress assessment . http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/96463/E93556.pdf (re trieved July 2014).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==